Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-40

RK-38-2013-40.doc  RK-38-2013-40pr01.pdf  RK-38-2013-40pr02.pdf  RK-38-2013-40pr03.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-38-2013-40
NázevNávrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuKraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2014.
Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:
- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2014 (materiál RK-38-2013-40, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2014 - včetně komentáře (materiál RK-38-2013-40, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2014 (materiál RK-38-2013-40, př. 3).
Návrh řešení Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 respektuje následující zásady:
1) Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl krajů u DPH na 7,86 %, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 % a u ostatních sdílených daní na 8,92%. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad jednotlivých daní. Celkový objem sdílených daní je navrhován ve výši 101 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 25 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.
2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2014 činí 7 329 612 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 11 768 tis. Kč a ve výši 277 900 tis. Kč na financování evropských projektů. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2014 tak činí 7 619 280 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 7 619 280 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 24 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A).
3) Souhrnný dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2014 ve výši
66 160 tis. Kč obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy a vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2014.
4) Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 686 780 tis. Kč. Částka bude během roku 2014 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2014.
5) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina, ve většině případů bude během roku proveden rozpis schválené dotace na jednotlivé obce, který bude předložen do zastupitelstva kraje ke schválení.
6) Pro rok 2014 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím a v celkové výši 56 327 tis. Kč.
7) Je navrhováno zachovat položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. V položce Nespecifikovaná rezerva jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.
8) Rozpočet kraje 2014 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2014 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2014) a Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2014).
9) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2014. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování
a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2013 do rozpočtu roku 2014, převodem z Fondu strategických rezerv, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2014.
10) Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2014 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny.
StanoviskaNávrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 bude projednán na zasedání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 5/2013 dne 22. 11. 2013 a její stanovisko bude sděleno na jednání rady kraje dne 26. 11. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
* objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 (§ 6172) ve výši 160 954 tis. Kč;
* objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2014 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 4 983 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2014 v termínu do 31. 3. 2014 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit
- Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2014 v celkové výši a členění dle materiálu
RK-38-2013-40, př. 1 - Rozpočet kraje 2014;
- závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2014 materiálu RK-38-2013-40, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část D);
- zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Evropské projekty;
- zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny ;
- zapojení zůstatku účtu ZBÚ - OLYMPIÁDA 2014 ve výši dle bankovního výpisu k 31. 12. 2013 do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Školství, mládeže a sportu na realizaci projektu Pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže pro rok 2014 v Kraji Vysočina ;
* rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu RK-38-2013-40, př. 1 (Rozpočet kraje 2014, část E);
* svěřit radě kraje provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
- rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
- všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
- příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
d) ke změně rozpočtu kraje, kdy
- dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
- úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz