Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-61

RK-38-2013-61.doc  RK-38-2013-61pr01.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-38-2013-61
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zvýšenými náklady spojenými s úhradou energií na zámku v Třebíči za 4. čtvrtletí 2013 po převzetí objektu po ukončení realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic.
Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje muzeum tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 300 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-38-2013-61, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 300 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-05.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 300 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 300 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
* změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-61, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 300 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz