Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-59

RK-38-2013-59.doc  RK-38-2013-59pr01.pdf  RK-38-2013-59pr02.pdf  RK-38-2013-59pr03.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-38-2013-59
NázevŽádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS (dále jen NEWMARKETS ) realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism ).
Vysočina Tourism realizuje projekt NEWMARKETS, který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
2007-2013. Celkové náklady projektu připadající na Vysočina Tourism jsou 1 362 250 Kč, z této částky bude 90% hrazeno ze zdrojů EU (1 226 025) a 10% (136 225 Kč) představuje vlastní podíl organizace. Usnesením č. 0125/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na kapitolu Regionální rozvoj. Dle příslušné Smlouvy o půjčce měla být půjčka vrácena nejpozději do 31. 12. 2012.
Vzhledem k průtahům v administraci na straně rakouského partnera nebylo možné finančně ukončit projekt ze strany Vysočina Tourism, proto byla Smlouva dodatkem č. 1 ke Smlouvě o půjčce prodloužena o jeden rok do 31. 12. 2013.
Smlouva o půjčce včetně dodatku č. 1 je obsahem materiálu RK-38-2013-59, př. 1.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) obdržel dne 15. 11. 2013 od Vysočina Tourism písemnou žádost o další prodloužení termínu vrácení půjčky s navrhovanou lhůtou do 31. 12. 2014. Žádost je obsahem materiálu RK-38-2013-59, př. 2. Ačkoliv je v současnosti téměř dva roky od ukončení veškerých aktivit projektu, není z výše uvedených důvodů na rakouské straně reálné pro Vysočina Tourism dostát svému závazku a vrátit zbývající část zapůjčených finančních prostředků zřizovateli ani v prodlouženém termínu.
Vysočina Tourism již zřizovateli vrátila 1 254 738,36 Kč, což je částka odpovídající dotaci z ERDF a státního rozpočtu za uznatelné náklady v obdobích říjen 2008 - prosinec 2011.
Návrh řešení Po posouzení žádosti OKPPCR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina prodloužit termín vrácení půjčky do 31. 12. 2014 a uzavřít s Vysočina Tourism dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce ve znění dle materiálu RK-38-2013-59, př. 3. Vysočina Tourism podala žádost řádně před uplynutím doby vrácení půjčky a její zdůvodnění prokazuje vlastní nezapříčinění tohoto zpoždění, pro které není schopna včas dostát svým závazkům.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k posunutí termínu splatnosti půjčky z rozpočtu kraje o 1 rok, tj. do 31. 12. 2014. Dosud nesplacený zůstatek půjčky činí 107 511,64 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu
RK-38-2013-59, př. 3.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz