Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-67

RK-38-2013-67.doc  RK-38-2013-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-38-2013-67
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá Radě Kraje Vysočina návrh na schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, viz materiál RK-38-2013-67, př. 1, jehož hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Kraje Vysočina. Pravidla upravují proces navrhování a zapisování významných nemateriálních projevů tradiční lidové kultury vyskytujících se na území Kraje Vysočina do výše uvedeného seznamu, a dále způsob nominace vybraných projevů tradiční lidové kultury z výše uvedeného seznamu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky .
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina se zřizuje v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 - 2015, dle bodu 4.2.5., kde se doporučuje krajským orgánům ve spolupráci s regionálními odbornými pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích vytvořit tzv. krajské soupisy regionálně významných projevů tradiční lidové kultury, a to do konce roku 2013. Pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina je usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0145/02/2005/ZK ze dne 29. 3. 2005 Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, dle materiálu RK-38-2013-67, př. 1, a pověřit Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. vedením a správou Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.
StanoviskaStanovisko Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina:
Usnesením 18/005/2013/Kkcrvv Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, dle materiálu RK-38-2013-67, př. 1;
pověřuje
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci vedením Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz