Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-02

RK-38-2013-02.doc  RK-38-2013-02pr01.pdf  RK-38-2013-02pr01a.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-38-2013-02
NázevDarování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec zastavěných chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec.
Na OM se obrátila obec Ždírec se žádostí o darování pozemku par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 odděleného dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, dále dílu a o výměře 186 m2 a dílu e o výměře 7 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec. Požadované pozemky jsou zastavěny chodníkem vybudovaným obcí Ždírec.
Pozemky par. č. 1624 a par. č. 1634/2 v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec na LV č. 38.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví obce Ždírec. Jedná se o pozemky zastavěné chodníkem, které přestaly sloužit jako pozemky silniční.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků na úřední desce krajského úřadu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Jihlava souhlasí s darováním uvedených pozemků.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedených pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovaní pozemku par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 odděleného dle geometrického plánu
222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, dílu a o výměře 186 m2 a dílu e o výměře 7 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1624/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 205 m2 oddělený dle geometrického plánu 222-358/2005 z pozemku par. č. 1624, dílu a o výměře 186 m2 a dílu e o výměře 7 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 313-101/2012 z pozemku par. č. 1634/2, vše v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždírec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2014- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz