Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-42

RK-38-2013-42.doc  RK-38-2013-42pr01.doc  RK-38-2013-42pr02.doc  RK-38-2013-42pr03.doc  RK-38-2013-42pr04.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-38-2013-42
NázevInformace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval O. Králík
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a o jejich úhradě na bankovní účet Kraje Vysočina. Současně se zabývá žádostí o prominutí penále.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl ve dnech 15. 7., 16. 7., 18. 7., 19. 7., 22. 8., 23. 8. a 3. 9. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u občanského sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu Kraje Vysočina na provoz Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji v roce 2011 a 2012. Tyto veřejné finanční podpory byly příjemci poskytnuty na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID PR00057.0006 ze dne 14. 4. 2011 (dále jen smlouva) a Smlouvy o poskytnutí dotace ID PR000273 ze dne 12. 4. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 9. 7. 2012.
Následnou veřejnosprávní kontrolou bylo odborem kontroly zjištěno porušení ustanovení smlouvy v roce 2011 a v důsledku toho neoprávněné použití peněžních prostředků příjemcem ve výši 41 448,62 Kč. Porušení spočívalo v tom, že příjemce nedodržel smluvně stanovený vlastní podíl na financování provozu Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji v roce 2011, když při následné veřejnosprávní kontrole prokázal nižší skutečnou výši uznatelných nákladů na roční činnost, než byla smluvně ujednána, tudíž procentní podíl poskytnuté dotace na těchto celkových uznatelných nákladech byl vyšší, než stanovila smlouva (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly - příloha č. 1).
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina platebním výměrem příjemci dne 10. 10. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně v předstihu dne 4. 10. 2013 ve výši 41 449 Kč po seznámení se s obsahem protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly.
Současně dne 10. 10. 2013 uložil Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě ustanovení § 22 odst. 6 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci platebním výměrem povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč (viz platební výměr na penále uvedený v příloze č. 3). Příjemce uhradil penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dne 1. 11. 2013 ve výši 26 569 Kč a následně dopisem ze dne 12. 11. 2013 požádal o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně (viz příloha č. 4).
Návrh řešení Informace o uložení odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně je předkládána na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně může na základě písemné žádosti příjemce podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí veřejných finančních podpor rozhodl. O poskytnutí finanční podpory rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0141/02/2011/ZK dne 22. 3. 2011, proto je Zastupitelstvo Kraje Vysočina oprávněno prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně anebo žádost příjemce o prominutí tohoto penále zamítnout.

Odbor kontroly předkládá k posouzení a pro rozhodnutí dvě varianty:

Varianta A
prominout příjemci povinnost penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 ve výši 26 569 Kč a uhrazeného dne 1. 11. 2013 vzhledem k tomu, že poskytnutá krajská dotace byla správně účelově využita na úhradu části nákladů souvisejících s činností Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji v roce 2011 a porušení rozpočtové kázně spočívalo pouze v administrativním pochybení;

Varianta B
neprominout příjemci povinnost penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 ve výši 26 569 Kč a uhrazeného dne 1. 11. 2013 vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody hodné zvláštního zřetele pro úlevu z povinnosti zaplatit toto penále.

Na základě posouzení výsledků kontroly včetně žádosti příjemce o prominutí penále a s přihlédnutím k níže uvedenému stanovisku odboru školství, mládeže a sportu doporučuje odbor kontroly prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a vrátit již uhrazenou částku ve výši 26 569 Kč příjemci (varianta A).
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje prominout příjemci povinnost penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně podle varianty A.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor ekonomický se přiklání k přijetí usnesení ve variantě A.
Odbor informatiky: žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně je zaevidována v systému e-Dotace ID O00556.0007.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69188/2013 ze dne 10. 10. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769;
* povolit ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-38-2013-42, př. 4 prominutí povinnosti penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769.

Varianta B
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 41 449 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69188/2013 ze dne 10. 10. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769;
* neprominout povinnost penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 569 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 69192/2013 ze dne 10. 10. 2013 občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz