Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-37

RK-38-2013-37.doc  RK-38-2013-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-38-2013-37
NázevRealizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou - projekt do Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval J. Joneš, Z. Berka
Předkládá E. Horná, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o projektovou žádost do Operačního programu Životní prostředí na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou .
Dne 16. 7. 2013 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením 1224/25/2013/RK schválila stavební záměr Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou - Rekonstrukce budovy DM dle materiálu RK-25-2013-10, př. 1.
V souladu s tímto usnesením odbor majetkový (OM) na základě zadávacího řízení na služby zadal projekční práce. Stavební dokumentace navrhuje celkovou rekonstrukci objektu na pozemku parc. č. st. 1016/1, k. ú. Světlá nad Sázavou. Jedná se o objekt, ve kterém budou po rekonstrukci k dispozici prostory škole. Plánovaná je celková rekonstrukce, stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí a nemění výrazně stávající vzhled budovy. Stavebně se řeší zateplení obvodového pláště, výměna oken, bourání nenosných příček, případné provedení nového dispozičního členění společných prostor, výměna stávajících nefunkčních rozvodů instalací a zařizovacích předmětů. Pro část těchto prací je možné požádat o podporu (dotaci) z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).
Nyní je vyhlášena L. výzva OPŽP (http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/), která je zaměřena též na podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. V rámci podoblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007, což daný objekt splňuje.
Návrh řešení Odbor životního prostředí (OŽP) navrhuje, aby Kraj Vysočina, jako vlastník uvedeného objektu, využil k části rekonstrukce objektu (k části zaměřené na snížení energetické náročnosti budovy) možnost podpory z právě otevřené výzvy OPŽP.
Z hlediska nastavení projektového záměru a projektové žádosti vyvstala otázka, zda upřednostnit vyšší bodové ohodnocení výběrových kritérií za cenu nižší podpory z OPŽP anebo naopak nastavit projekt a žádost na vyšší podporu z OPŽP i za cenu nižšího bodového ohodnocení výběrových kritérií. K tomu se vyjádřil odbor ekonomický (OE) tak, že pokud je podle majetkového odboru nutné provést celkovou rekonstrukci objektu bez ohledu na to, jestli získáme podporu z OPŽP, doporučuje OE nastavit projekt tak, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu žádosti, i když s menší podporou z OPŽP, krajský podíl v tomto případě vychází na 57,55%, což je obdobné jako u projektů Úspory energie III. Naopak grémium ředitelů doporučuje požádat o vyšší podíl dotace a při současném vědomí dílčího snížení pravděpodobnosti jejího získání (tedy poněkud nižší pravděpodobnosti schválení projektové žádosti). Důvodem je skutečnost, že obecně je při vysoké spoluúčasti žadatele investice do komplexního zateplení objektu většinou problematická z hlediska efektivnosti výdajů (teoretická návratnost výdajů v úsporách na vytápění je příliš dlouhodobá). Pro případ, že se nám takto žádanou dotaci nepodaří získat, doporučuje grémium ředitelů majetkovému odboru zvážit, zda neprovést pouze část nyní navrhovaného řešení (tu, která má největší význam a vykazuje zásadní potřebnost, tedy opravu a zateplení střešního pláště a výměnu oken) a část neuskutečnit vůbec nebo odložit (zateplení obvodového pláště budovy). Rozhodující by tedy podle grémia ředitelů mělo být stanovisko OM.
Na rozdíl od některých předchozích výzev OPŽP, není v aktuální výzvě vyhlášena omezující alokace, takže nižší bodové ohodnocení není takovým handicapem a podle OŽP a OM stojí za to pokusit se o maximální podporu z OPŽP.
Z výše uvedených důvodů navrhujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout o předložení projektové žádosti projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou do Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-38-2013-37, př. 1. Součástí obsahu žádosti do OPŽP jsou čestná prohlášení. Proto OŽP navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v žádosti (zejména čestná prohlášení uvedená v článku L v materiálu RK-38-2013-37, př. 1).
Kompletní žádost je nutné předložit na Státní fond životního prostředí ČR nejpozději do 29. listopadu 2013.
StanoviskaOddPKŽÚ souhlasí s návrhem usnesení.
ORR souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-37, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
Odpovědnost odbor životního prostředí a odbor majetkový
Termín 29. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz