Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-100

RK-38-2013-100.doc
Číslo materiálu100
Číslo jednacíRK-38-2013-100
NázevÚprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
Zpracoval I. Šteklová, K. Nedvědová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání č. 3/2002 přijalo následující usnesení:
Usnesení 054/03/2002/ZK - Zastupitelstvo kraje ruší usnesení 024/03/2001/ZK; schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády a ukládá Radě Kraje Vysočina předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny Zastupitelstva Kraje Vysočina (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina) - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši minimálně 500,- Kč a pro předsedy a místopředsedy výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů minimálně
1000,- Kč za účast na jednom zasedání.
odpovědnost: rada kraje
termín: vždy na konci pololetí

Z auditu Fondu Vysočiny, který provedlo oddělení interního auditu, vyplývá doporučení, aby zástupci garanta v řídicích výborech grantových programů (= zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina) nebyli odměňováni stejným způsobem jako ostatní členové řídicích výborů, ale aby jim tato činnost byla zanesena do pracovní náplně. Audit tedy doporučuje tuto skutečnost zohlednit i ve výše zmíněném usnesení zastupitelstva kraje.
Vzhledem k tomu, že výsledky auditu mají vazbu na Statut Fondu Vysočiny, bude odbor regionálního rozvoje Statut předkládat Radě Fondu k úpravě dne 26. 11. 2013, následně pak na jednání zastupitelstva dne 10. 12. 2013.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje zrušit k 1. 1. 2014 usnesení 054/03/2002/ZK; schválit od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády, od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání, od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši 500,- Kč za účast na jednom zasedání, uložit Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů - zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina)
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým řešením, úprava usnesení má vazbu na úpravu Statutu Fondu Vysočiny, který bude projednávat Rada Fondu na svém zasedání dne 26. 11. 2013 a následně i zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2013.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit k 1. 1. 2014 usnesení 054/03/2002/ZK
* schválit:
- od 1. 1. 2014 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva – členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády
- od 1. 1. 2014 předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání
- od 1. 1. 2014 členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, ve výši 500,- Kč za účast na jednom zasedání
* uložit radě kraje předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů - zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Odpovědnost rada kraje
Termín--vždy na konci pololetí
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz