Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-60

RK-38-2013-60.doc  RK-38-2013-60pr01.xls
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-38-2013-60
NázevRozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. V rámci schválení čerpání investičního fondu bylo schváleno jeho předpokládané zapojení na dokrytí ztrát v hospodaření vzniklých na konci roku.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena útlumem stavební činnosti na Havlíčkobrodsku, které znamenalo pro muzeum snížení příjmů z archeologických dohledů, a dále zvýšenými náklady souvisejícími s pronajatým depozitářem a stěhováním sbírek.
Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje muzeum tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schváleného odvodu ve výši 100 000 Kč a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-38-2013-60, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 100 000 Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-06.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnost muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 100 000 Kč z důvodu odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
* závazný ukazatel Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace ve výši 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu;
* změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-38-2013-60, př. 1;
ukládá
řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz