Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-28

RK-38-2013-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-38-2013-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Vysočina Education a jejich zprostředkování organizaci.
Vysočina Education realizuje projekt M00228 Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina jako zřizovatel Vysočiny Education obdržel na účet část prostředků podílu státního rozpočtu za účelem jejich přeposlání na organizaci. Jedná se
o částku 42 841,60 Kč (1 587,02 EUR). Jedná se o první obdrženou platbu v rámci tohoto projektu.
Návrh řešení Dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu.
Radě kraje je tedy navrhováno schválit:
* zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o účelovou dotaci v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 pro Vysočinu Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 42 841,60 Kč, která je určena pro Vysočinu Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 42 841,60 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 42 841,60 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín prosinec 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz