Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-65

RK-38-2013-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-38-2013-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředmětem předkládaného materiálu je provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace ze státního rozpočtu určené Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na projekt Porta culturae .
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále také jen MVHB ) realizuje od roku 2010 projekt Porta culturae , který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013.
Celkové náklady projektu připadající na výše uvedenou příspěvkovou organizaci představují 12 871 224 Kč (529 680 EUR), z této částky bude 85 %, tj. 10 940 540 Kč (450 228 EUR) hrazeno z ERDF, 10 % tj. 1 287 123 Kč (52 968 EUR) představuje vlastní podíl organizace a 5% tj. 643 561 Kč (26 484 EUR) je poskytnuto ze státního rozpočtu.
Usnesením č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo uzavřít s MVHB Smlouvu o půjčce ve výši 13 000 000 Kč.
Dne 12. 11. 2013 byly na účet kraje č. ú.: 4050004999/6800 připsány finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 179 783,08 Kč (6 972,39 EUR). Tyto finanční prostředky jsou určeny MVHB na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Porta culturae . S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Prostředky jsou MVHB v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 179 783,08 Kč (6 972,39 EUR) poskytnuté ve prospěch MVHB na projekt Porta culturae , při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 179 783,08 Kč (6 972,39 EUR) s určením pro MVHB na realizaci tohoto projektu.
Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úprava závazného ukazatele Příspěvek na provoz .
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Jde o třetí část dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.
Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-07.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu s účelovým znakem 41117007) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 179 783,08 Kč při současném zvýšení výdajů u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 179 783,08 Kč (ÚZ 41117007) s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 179 783,08 Kč na realizaci projektu Porta culturae .
Odpovědnost OKPPCR, OE, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz