Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-50

RK-38-2013-50.doc  RK-38-2013-50pr01.pdf  RK-38-2013-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-38-2013-50
NázevPoskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval B. Šprynarová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o žádost Zoologické zahrady Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu Expozice pro tuleně . Celé znění žádosti je obsahem materiálu RK-38-2013-50, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 dle materiálu RK-38-2013-50, př. 2. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Regionální rozvoj na rok 2013 nebylo s výdaji na poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 počítáno. Ke krytí výdajů na poskytnutí dotace navrhuje ORR schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Dle § 36 písm. c) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 20. 11. 2013 činí 27 584 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00820.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Realizace projektu přispěje k dalšímu zatraktivnění nejnavštěvovanějšího turistického cíle Kraje Vysočina. Projekt je v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013, konkrétně s prioritou A: Vytvořit dostatečné a kvalitní kapacity pro využití atraktivit kraje budováním, modernizací a údržbou základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, opatření A.4: Vytváření kvalitního prostředí pro kulturní a poznávací cestovní ruch, dílčí opatření A.4.1: Obnova, rekonstrukce a péče o přírodní, historické a památkové objekty, rozvoj a zkvalitnění jejich doplňkové infrastruktury.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava se sídlem Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454 dle materiálu RK-38-2013-50, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz