Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-06

RK-38-2013-06.doc  RK-38-2013-06pr01.doc  RK-38-2013-06pr02.doc  RK-38-2013-06pr03.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-38-2013-06
NázevUzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smluv mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR v souvislosti s modernizací dálnice D1.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, týkající se stavby Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov, jmenovitě SO č. 131 - Úprava silnice III/352 a SO č. 221 - Nadjezd ev. č. D1-150-1 a dále dohod o odstranění mimolesní zeleně, týkající se objektů SO č. 131 - Úprava silnice III/352, SO č. 221 - Nadjezd ev.
č. D1-150-1 a SO č. 452 - Přeložka optického kabelu Telefónica, km 115,880. Předmětem těchto právních úkonů jsou dotčeny pozemky par. č. 861/1 ostatní plocha, par. č. 861/2 ostatní plocha a par. č. 861/6 ostatní plocha v katastrálním území Měšín, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Smlouvy mají sloužit pro vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, a to par. č. 861/1 a par. č. 861/2 v katastrálním území Měšín a dohody o podmínkách odstranění mimolesní zeleně z pozemků par. č. 861/2 a par. č. 861/6 v katastrálním území Měšín, vše za účelem realizace stavby Modernizace dálnice D1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR výše uvedené smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a dohod o podmínkách odstranění mimolesní zeleně za účelem realizace stavby Modernizace dálnice D1. ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně investora - stavebníka:
* smlouvu zakládající stavebníkovi právo provést stavbu na pozemcích Kraje Vysočina dle materiálů RK-38-2013-06, př. 1;
* dohody o podmínkách odstranění mimolesní zeleně dle materiálů RK-38-2013-06, př. 2 a RK-38-2013-06, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz