Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-31

RK-38-2013-31.doc  RK-38-2013-31pr01.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-38-2013-31
NázevPříspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuŽadatelé o uznání uceleného stupně vzdělání získaného v zahraničí jsou za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), povinni konat v rámci nostrifikačního řízení zkoušku podle § 108 odst. 5 zákona. Tyto zkoušky se v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, musí konat ve školách.
S ohledem na rostoucí četnost nařízených nostrifikačních zkoušek (2011: 1; 2012: 4; 2013: 14; nárůst souvisí také se zvyšujícím se počtem studentů z partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny zapsaných ke studiu na Vysoké škole polytechnické Jihlava), počítá rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství - ÚZ 00302) v komentáři mj. s úhradou nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců středním školám. Od roku 2012 došlo změnou zákona o správních poplatcích k výraznému navýšení správního poplatku (příjmu kraje) za podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání na 1000 Kč, mj. také s ohledem na zvyšující se složitost a náklady nostrifikačních řízení. K datu 13. 11. 2013 krajský úřad vykázal na správních poplatcích za podání žádosti o uznání zahraničního vzdělání příjem 36 000 Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje poskytnout školám, které v roce 2013 organizovaly nostrifikační zkoušku nebo v nichž je pro rok 2013 již nostrifikační zkouška nařízena (Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem), příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek podle materiálu RK-38-2013-31, př. 1. Dotčené školy využijí příspěvek k poskytnutí mimořádné odměny včetně souvisejících odvodů zúčastněným pedagogům. Na jedné nostrifikační zkoušce bývá účastno pravidelně 7 až 10 pedagogických pracovníků školy jmenovaných krajským úřadem. Tento počet je určován předmětovou skladbou, počtem žadatelů, kteří konají zkoušku, a samým faktem, že se jednotlivé dílčí komise sestavují z pedagoga zkoušejícího a pedagoga přísedícího. Práce člena komise pro nostrifikační zkoušku je také často spojena s částečnou nebo úplnou komunikací v cizím jazyce, s přípravou zvláštních podkladů pro nostrifikační zkoušku a případně i s předchozí konzultací s žadateli.
Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor informatiky: [ID O00819(0001-0005)] Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací podle materiálu RK-38-2013-31, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz