Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-41

RK-38-2013-41.doc  RK-38-2013-41pr01.doc  RK-38-2013-41pr02.doc  RK-38-2013-41pr03.doc  RK-38-2013-41pr04.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-38-2013-41
NázevInformace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval S. Pachrová
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a o jejich úhradě na bankovní účet Kraje Vysočina. Současně se zabývá žádostí o prominutí povinnosti tohoto odvodu a penále.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl dne 2. 8. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u Tělovýchovné jednoty Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. V roce 2011 byly příjemci poskytnuty veřejné finanční podpory na akci Mistrovství Evropy v kvadriatlonu na základě Smlouvy o poskytnutí dotace PR0019.0004 ze dne 21. 2. 2011 a na akci ME v atletice v hale na základě Smlouvy o poskytnutí dotace PR0019.0017 ze dne 27. 4. 2011.
Následnou veřejnosprávní kontrolou na místě bylo odborem kontroly zjištěno porušení ustanovení těchto dvou smluv a v důsledku toho neoprávněné použití peněžních prostředků příjemcem v celkové výši 10 100 Kč. Porušení spočívalo v tom, že příjemce proúčtoval do svého účetnictví pouze část nákladů na akce (ve výši poskytnutých dotací), ačkoliv se smluvně zavázal vyúčtovat, uhradit a promítnout ve svém účetnictví celkové náklady akce ve skutečné výši (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příloze č. 1).
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina platebním výměrem příjemci dne 20. 9. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně dne 30. 9. 2013.
Dne 14. 10. 2013 uložil Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě ustanovení § 22 odst. 6 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci platebním výměrem povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč (viz platební výměr na penále uvedený v příloze č. 3). Příjemce uhradil penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dne 12. 11. 2013 ve výši 7 650 Kč.

Dále příjemce požádal dopisem ze dne 27. 9. 2013 o prominutí uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně (viz příloha č. 4).
Návrh řešení Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně může na základě písemné žádosti příjemce podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí veřejných finančních podpor rozhodl. Rada Kraje Vysočina je tedy oprávněna prominout vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo žádost příjemce o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně zamítnout.

Odbor kontroly předkládá Radě Kraje Vysočina pro rozhodnutí tyto varianty:

Varianta A
prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a zároveň prominout penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 vzhledem k tomu, že akce Mistrovství Evropy v kvadriatlonu a ME v atletice v hale byly v roce 2011 věcně realizovány a porušení rozpočtové kázně spočívalo pouze v nezaúčtování celkových nákladů těchto akcí v účetnictví příjemce;

Varianta B
neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského řadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a prominout penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina čj. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 vzhledem k tomu, že akce Mistrovství Evropy v kvadriatlonu a ME v atletice v hale byly v roce 2011 věcně realizovány, avšak příjemce nedodržel všechny povinnosti stanovené smlouvami o poskytnutí dotace;

Varianta C
neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina čj. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a neprominout penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina čj. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody hodné zvláštního zřetele pro úlevu z povinnosti zaplatit do rozpočtu kraje uložený odvod a penále za porušení rozpočtové kázně.

Na základě posouzení výsledků kontroly včetně skutečností uvedených v žádosti příjemce o prominutí uloženého odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a s přihlédnutím k níže uvedenému stanovisku odboru školství, mládeže a sportu doporučuje odbor kontroly neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč, avšak prominout povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč (varianta B).
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu: vzhledem k tomu, že obě akce byly realizovány, doporučuje OŠMS postupovat dle navržené varianty B
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor ekonomický se přiklání k návrhu usnesení B.
Odbor informatiky: žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je zaevidována v systému e-Dotace ID O00556.0006.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
povoluje
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle RK-38-2013-41, př. 4, prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč a uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558.

Varianta B
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
povoluje
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle RK-38-2013-41, př. 4, prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, ICO 44065558.

Varianta C
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558;
rozhoduje
neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 100 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64352/2013 ze dne 20. 9. 2013 a neprominout povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 650 Kč vyměřené platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. 69694/2013 ze dne 14. 10. 2013 Tělovýchovné jednotě Spartak Třebíč se sídlem ul. Manželů Curieových 1112, 674 01 Třebíč, IČO 44065558.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz