Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-85

RK-38-2013-85.doc  RK-38-2013-85pr01.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-38-2013-85
NázevZáměr vyhlášení výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb
Zpracoval J. Kumpa, H. Šteflová, J. Bína, V. Švarcová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuŘeditelé příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb jsou jmenování Radou Kraje Vysočina, a to ve většině případů na dobu neurčitou. Někteří současní ředitelé jsou na pozici ředitele příspěvkové organizace již deset let. U školských zařízení je nově od 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoveno funkční období ředitele na dobu šesti let. U ředitelů příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb žádný právní předpis upravující funkční období neexistuje. Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme uplatnit obdobný postup v oblasti sociálních služeb. Harmonogram práce a bližší informace ohledně přípravy a průběhu výběrových řízení jsou součástí neveřejné přílohy č. 1, která je součástí materiálu RK-38-2013-85.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje:
vzít na vědomí
rámcový harmonogram výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby dle materiálu RK-38-2013-85, př. 1,
rozhodnout
realizovat výběrová řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu
RK-38-2013-85, př. 1,
uložit
odboru sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci výběrových řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu RK-38-2013-85, př. 1.

Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rámcový harmonogram výběrových řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytující sociální služby dle materiálu RK-38-2013-85, př. 1;
rozhoduje
realizovat výběrová řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu
RK-38-2013-85, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů zajistit realizaci výběrových řízení dle rámcového harmonogramu uvedeného v materiálu RK-38-2013-85, př. 1.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 31. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz