Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-47

RK-38-2013-47.doc  RK-38-2013-47pr01.xls  RK-38-2013-47pr02.doc  RK-38-2013-47pr03.doc  RK-38-2013-47pr04.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-38-2013-47
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělstvípro: jednání rady kraje č. 38/2013 dne 26. 11. 2013zpracoval (a): O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008, upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010, upraveny Dodatkem č. 4, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0575/07/2010/ZK s účinností dnem 1. 1. 2011, upraveny Dodatkem č. 5, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0605/07/2011/ZK s účinností dnem 1. 1. 2012, upraveny Dodatkem č. 6, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0616/08/2012/ZK s účinností dnem 1. 1. 2013 a upraveny Dodatkem č. 7, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0075/01/2013/ZK s účinností dnem 19. 2. 2013.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-38-2013-47, př. 1. Seznam žádostí o neposkytnutí finančního příspěvku podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-38-2013-47, př. 2. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-38-2013-47, př. 1 ve výši 758 678 Kč. Žádosti předkládané podle materiálu RK-38-2013-47, př. 2, varianty A, materiál RK-38-2013-47, př. 3 ve výši
2 335 680 Kč a podle varianty B materiál RK-38-2013-47, př. 4 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Vzhledem k tomu, že schválené finanční prostředky v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, na kapitole Zemědělství, položce Lesní hospodářství (22 500 000 Kč) a rozpočtovým opatřením navýšeny o 4 000 000 Kč (tj. celkem 26 500 000) byly vyčerpány ve výši
25 740 285 Kč (zůstatek 759 715 Kč), žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-38-2013-47, př. 1 ve výši 758 678 Kč. Dále 106 přijatých žádostí, dle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, v celkové oprávněné výši 2 335 680 Kč, které v současné době nejsou kryty v Rozpočtu Kraje Vysočina kapitola Zemědělství, a z tohoto důvodu navrhujeme provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství o částku 2 335 680 Kč.
Jedním z důvodů zvýšeného čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 bylo schválení a proplácení žádostí o finanční příspěvky podaných v roce 2012 a převedených do letošního roku. Vzhledem k tomu, že Zásady jsou notifikované pro období 2007 - 2013, musí být v letošním roce ukončena administrativa těchto Zásad, z tohoto důvodu nelze převést požadavky do dalšího roku.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje radě kraje
doporučit zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu
RK-38-2013-47, př. 1;
- rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu
RK-38-2013-47, př. 2;

-Varianta A
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 2 335 680 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 3;

-Varianta B
rozhodnout neposkytnout dotace dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 4, z nedostatku finančních prostředků na kapitole Zemědělství.

Žádosti jsou zaevidovány v systému e-Dotace, přílohy jsou rozšířeny o důvod krácení, dotační titul, adresu žadatele a evidenční číslo žádosti.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí či neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID ZZ00009.2675 - ZZ00009.2797.
Materiál byl konzultován s radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňkem Chládem a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 20. 11. 2013 činí 27 584 tis. Kč.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 2 335 680 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 335 680 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 3.

Varianta B
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 2;
* rozhodnout neposkytnout dotace dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2013-47, př. 4 z nedostatku finančních prostředků na kapitole Zemědělství.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2013- 12- 10
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz