Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-22

RK-38-2013-22.doc  RK-38-2013-22pr01.doc  RK-38-2013-22pr01upr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-38-2013-22
NázevOdůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o doporučení schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu .
Uvedená akce spočívá ve vybudování přístavby pavilonu ke stávajícímu objektu Domova důchodců Proseč u Pošné sloužícímu ubytování seniorů. Jedná se o výstavbu jednopodlažního objektu, který bude navazovat na stávající objekt Domova důchodců (původní zámek) a který bude rozdělen na technický provoz a ubytovací část se třemi odděleními.
Domov důchodců Proseč u Pošné je nyní provozován v nevyhovujícím objektu zámku, kde žije 70 klientů ve vícelůžkových pokojích bez sociálního zařízení. Realizací veřejné zakázky dojde k vybudování přístavby, která bude cíleně připravená pro kvalitní péči a specializovanou péči o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy získané demence. Celková kapacita zařízení zůstane zachována a částečným vystěhováním klientů se zlepší podmínky bydlení v objektu zámku.
Stavební záměr na akci Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu byl schválen usnesením rady kraje 2197/40/2012/RK ze dne 11. 12. 2012.
Dle finančního rozpočtu vypracovaného projektantem akce přesahuje předpokládaná hodnota veřejné zakázky částku 50 mil. Kč bez DPH, což odpovídá režimu významné veřejné zakázky ve smyslu § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Podmínkou zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku je schválení odůvodnění veřejné zakázky zastupitelstvem. Lhůta pro podání nabídek na významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce činí v souladu s ust. § 39 odst. 3, 4 zákona minimálně 33 dnů. Zahájení realizace veřejné zakázky se předpokládá v březnu 2014. S ohledem na tuto skutečnost bude Zastupitelstvu Kraje Vysočina předkládáno ke schválení odůvodnění veřejné zakázky v časovém předstihu tak, aby bylo možno okamžitě poté zahájit zadávací řízení. Předpoklad předložení návrhu na zahájení zadávacího řízení Radě Kraje Vysočina ke schválení je ve 2. polovině prosince tohoto roku.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- doporučit zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálu RK-38-2013-22, př. 1.

Rada kraje rozhoduje podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Zastupitelstvo kraje dle § 156 odst. 4 Zákona schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky.
StanoviskaStanovisko OSV:
OSV souhlasí s odůvodněním veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu a navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu jeho schválení. Dlouhodobě plánovaná přístavba nového objektu ke stávajícímu zařízení Domova důchodců v Proseči u Pošné je především nutností pro zvýšení míry naplnění práva uživatelů sociálních služeb na soukromí a odpovídá současným potřebám pro specializovanou péči o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy získané demence.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu dle materiálu RK-38-2013-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz