Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-95

RK-38-2013-95.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíRK-38-2013-95
NázevInformace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Zpracoval J. Bína, Z. Lesinová, E. Pausarová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa počátku listopadu 2012 podal Kraj Vysočina do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSP Křižanov II. (rada kraje schválila podání tohoto projektu Usnesením 1940/36/2012/RK dne 6. 11. 2012). Usnesením č. 0363/04/2012/ZK dne 26. 6. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v daném operačním programu k projektu dosud nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aktuálně se projekt nachází v tzv. zásobníku projektů a očekává se, zda mu bude dotace přidělena či nikoli. Situaci projektu navíc značně komplikuje fakt, že původní pozemek v Bobrové, na němž měl stát jeden z objektů transformovaného bydlení, nebude možné využít, neboť se obyvatelé okolních nemovitostí odvolávají proti všem krokům ve stavebním řízení a do změny územního plánu obce není možné zajistit povolení vedení sítí přes související pozemky. Jedinou variantou, jak neohrozit průběh projektu a jeho dobré umístění v tzv. zásobníku (tzn. značnou šanci na přidělení dotace) je najít nový pozemek ve stejné obci a včas podniknout veškeré potřebné kroky (podstatná změna projektu a příslušných příloh žádosti, vypracování projektové dokumentace na daný objekt, popř. úprava dokumentace stávající, bude-li vhodná k využití na novém pozemku, získání potřebných povolení a vyjádření příslušných úřadů...). Náhradní pozemky, které jsme v Bobrové dosud našli a o nichž jsme jednali s vedením obce, vlastníky i majiteli sousedních nemovitostí, se ukázaly jako nevhodné (nacházející se v záplavovém území), nebo jsme se setkali s odmítavým postojem dotčených občanů k výstavbě objektu transformovaného bydlení v sousedství jejich domů. Pokoušíme se dále hledat náhradní pozemek a pokračujeme v realizaci projektu. V případě nenalezení jiného vhodného pozemku v obci Bobrová do konce roku je téměř jisté, že projekt dotaci v rámci aktuální výzvy nezíská. V takovém případě bychom projekt znovu podali do výzvy plánované pro rok 2015 a využili tak jeho dobré připravenosti a náskoku proti ostatním uchazečům o poskytnutí dotace (na MPSV jsme ke kontrole odeslali projektovou dokumentaci na zbývající čtyři objekty transformovaného bydlení ve Žďáru nad Sázavou a Křižanově, které byly součástí tohoto projektu, tudíž bychom po přiznání dotace byli schopni v poměrně krátkém časovém intervalu vyhlásit zakázku na stavební práce). Naším cílem je získat souhlasné stanovisko rady kraje k pokračování v realizaci projektu i za předpokladu existence rizika nemožnosti přiznání dotace v rámci aktuální výzvy v případě nezískání náhradního pozemku v Bobrové. Pokud by nastala tato situace, byly by výdaje doposud vynaložené na realizaci projektu neuznatelné (tzn. hrazené z prostředků kraje), a to do doby podání projektu do nové výzvy plánované pro rok 2015.
Návrh řešení Vzhledem k pokročilému stadiu realizace projektu navrhujeme pokračovat v realizaci projektu a nadále spolupracovat s projekční kanceláří PROJECT CENTRUM NOVA s. r. o. na přípravě projektové dokumentace ve variantních řešeních na různých pozemcích vytipovaných pro výstavbu objektu transformovaného bydlení v obci Bobrová. Některé z variant mohou generovat neuznatelné náklady ve výši do 2 mil. Kč. Zda vzniknou a v jaké skutečné výši bude nutné upřesnit na základě zvolené varianty řešení. V dané lokalitě je nutné nalézt vhodný pozemek, kde v rámci projednávání územního a stavebního povolení nedojde k odvolání sousedů. Pokud nebude v dané lokalitě nalezen vhodný pozemek do konce března 2014, navrhujeme realizaci projektu pozastavit a následně počkat na vyhlášení nové výzvy v roce 2015 a podat projekt do této výzvy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktuální stav projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí pokračovat v realizaci projektu.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz