Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-35

RK-38-2013-35.doc  RK-38-2013-35pr01.doc  RK-38-2013-35pr02.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-38-2013-35
NázevProjekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
Zpracoval K. Ubr, Odborná skupina projektu
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zajištění udržitelnosti projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen projekt ) a roční specifikaci aktivit včetně jejich financování v roce 2014.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině (dále jen smlouva ). Tato smlouva byla uzavřena do 31. 12. 2013. Zastupitelstvo kraje dále usnesením č. 0591/08/2012/ZK schválilo záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku 2013/14.
Partneři projektu v tomto mimořádném projektu vyžadujícím dlouhodobou (téměř pětiletou) spolupráci kraje, firmy a střední školy splnili všechny plánované úkoly a tím vytvořili v kraji
i v ČR unikátní oborové zaměření Energetika s vyškoleným týmem interních a externích pedagogů, systémem studentských odborných exkurzí a stáží, prostorovým a přístrojovým zázemím, zpětnou vazbou o kvalitě výuky a rozvinutým marketingem. Po celé 4 roky je o obor nadprůměrný zájem a všechny 4 ročníky jsou naplněné. V letošním roce nastoupili do firmy ČEZ, a. s. první absolventi, většina ostatních žáků pokračuje ve studiu technických vysokých škol. Podrobnější informace budou předloženy standardně ve výroční monitorovací zprávě.
Návrh řešení Odborná skupina projektu připravila návrh na dodatek ke smlouvě, kterým partneři upravují svoji spolupráci při zajištění udržitelnosti specifických aktivit po ukončení projektu. Dle čl. 3 odst. 1 smlouvy je dále navrženo sjednat Roční specifikaci aktivit pro kalendářní rok 2014 (dále jen RSA2014 ). V dodatku jsou rovněž specifikovány podmínky pro pokračování podpory specifických aktivit v dalších letech.
RSA2014 byla připravena a projednána v Odborné skupině projektu. Celkové rozpočtované náklady na rok 2014 činí 1 180 000 Kč, z toho z rozpočtu kraje 580 000 Kč. Prostředky jsou alokovány v návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 v kapitole Školství, mládeže a sportu.
OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je zajištění udržitelnosti specifických aktivit projektu a návrh Roční specifikace aktivit pro rok 2014 (materiál RK-38-2013-35, př. 1). V příloze RK-38-2013-35, př. 2 je pro přehlednost uveden upravený text původní smlouvy ve změnovém formátu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu
RK-38-2013-35, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín leden 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz