Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 38/2013, které se bude konat dne 26.11.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2013
2. Darování pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě a obci Ždírec
    ( P. Kolář, RK-38-2013-02)
3. Prodej pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
    ( P. Kolář, RK-38-2013-03)
4. Stavební záměr Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny
    ( P. Kolář, RK-38-2013-04)
5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rácovice
    ( P. Kolář, RK-38-2013-05)
6. Uzavření smluv v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 15, Exit 112 Jihlava - Exit 119 Velký Beranov
    ( P. Kolář, RK-38-2013-06)
7. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-38-2013-07)
8. Výkup pozemků pod silnicemi II/346 k. ú. Leština u Světlé , II/351 k. ú. Přibyslav a silnicí III/36072 k. ú. Kojetice na Moravě z vlastnictví Českých drah, a. s.
    ( P. Kolář, RK-38-2013-08)
9. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
    ( P. Kolář, RK-38-2013-09)
10. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-38-2013-10)
11. Koupě stavby garáže v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-38-2013-11)
12. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na optickou síť Rowanet v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
    ( P. Kolář, RK-38-2013-12)
13. Věcné břemeno v k. ú. Telč
    ( P. Kolář, RK-38-2013-13)
14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
    ( P. Kolář, RK-38-2013-14)
15. Změna usnesení č. 0443/06/2013/ZK, darování pozemků v k. ú. Světlá nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-38-2013-15)
16. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-38-2013-16)
17. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-38-2013-17)
18. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/41011 Bítovánky - Cidlina, Cidlina most 41011-1
    ( P. Kolář, RK-38-2013-18)
19. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Bedřichov, obec Jihlava
    ( P. Kolář, RK-38-2013-19)
20. Koupě pozemků v k. ú. Kletečná u Humpolce a obci Humpolec
    ( P. Kolář, RK-38-2013-20)
21. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Olešná - průtah
    ( P. Kolář, RK-38-2013-21)
22. Odůvodnění veřejné zakázky Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba pavilonu
    ( P. Kolář, RK-38-2013-22)
23. Dodatek Zřizovací listiny Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
    ( P. Kolář, RK-38-2013-23)
24. Prodej pozemku v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
    ( P. Kolář, RK-38-2013-24)
25. Stavební záměr Hotelová škola Třebíč - přístavba tělocvičny
    ( P. Kolář, M. Pech, RK-38-2013-25)
26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
    ( Z. Kadlec, RK-38-2013-26)
27. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( Z. Kadlec, RK-38-2013-27)
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
    ( M. Pech, RK-38-2013-28)
29. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium Pelhřimov
    ( M. Pech, RK-38-2013-29)
30. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
    ( M. Pech, RK-38-2013-30)
31. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích pro rok 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( M. Pech, RK-38-2013-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013
    ( M. Pech, RK-38-2013-32)
33. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 11. 11. 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( M. Pech, RK-38-2013-33)
34. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektu Od myšlenky k výrobku
    ( M. Pech, RK-38-2013-34)
35. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - udržitelnost projektu a Roční specifikace aktivit pro rok 2014
    ( M. Pech, RK-38-2013-35)
36. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Implementace Natury 2000 - Informování veřejnosti o Natuře 2000
    ( E. Horná, RK-38-2013-36)
37. Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou - projekt do Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, P. Kolář, RK-38-2013-37)
38. Projektový záměr Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2014 spolufinancovaný z IOP - změna rozpočtu
    ( P. Pavlinec, RK-38-2013-38)
39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2013
    ( A. Krištofová, RK-38-2013-39)
40. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
    ( A. Krištofová, RK-38-2013-40)
41. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-38-2013-41)
42. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-38-2013-42)
43. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
    ( P. Bureš, RK-38-2013-43)
44. FOND VYSOČINY - grantový program Pitná voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
    ( P. Bureš, RK-38-2013-44)
45. Doba použitelnosti Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
    ( P. Bureš, RK-38-2013-45)
46. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
    ( P. Bureš, RK-38-2013-46)
47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( P. Bureš, RK-38-2013-47)
48. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-38-2013-48)
49. Pavilon urgentní a intenzivní péče - zpráva o udržitelnosti projektu
    ( I. Fryšová, RK-38-2013-49)
50. Poskytnutí dotace na úpravu Expozice pro tuleně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( I. Fryšová, RK-38-2013-50)
51. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
    ( I. Fryšová, RK-38-2013-51)
52. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-38-2013-52)
53. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na správu areálu Buchtův kopec
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-53)
54. Návrh rozpočtového opatření - transfer na realizaci projektu Zavedení nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-54)
55. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na vzdělávací akce
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-55)
56. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-56)
57. Návrh rozpočtového opatření pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-57)
58. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-38-2013-58)
59. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
    ( K. Lisá, RK-38-2013-59)
60. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-38-2013-60)
61. Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-38-2013-61)
62. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2013
    ( K. Lisá, RK-38-2013-62)
63. Návrh na prodloužení projektu Společná vstupenka sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( K. Lisá, RK-38-2013-63)
64. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
    ( K. Lisá, RK-38-2013-64)
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - proplacení splátky 2. etapy realizace projektu Porta culturae podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
    ( K. Lisá, RK-38-2013-65)
66. Informace na vědomí - prodloužení realizace projektu Porta culturae
    ( K. Lisá, RK-38-2013-66)
67. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
    ( K. Lisá, RK-38-2013-67)
68. Havarijní pojištění vozidla Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-38-2013-68)
69. Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2013
    ( K. Lisá, RK-38-2013-69)
70. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-70)
71. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-71)
72. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Okrouhlice - opěrná zeď
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-72)
73. Zajištění předfinancování projektů dopravní infrastruktury připravovaných ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-73)
74. Evropský region Dunaj - Vltava: projektové fiše za oblast dopravy
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-74)
75. Dohoda o sdílených výdajích projektu Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-75)
76. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-76)
77. Monitorovací zpráva projektu II/405 Zašovice - Okříšky
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-77)
78. Monitorovací zpráva projektu II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-78)
79. Monitorovací zpráva projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
    ( H. Strnadová, RK-38-2013-79)
80. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-80)
81. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-81)
82. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-82)
83. Informace o veřejných zakázkách zadaných příslušnými příspěvkovými organizacemi v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-83)
84. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-84)
85. Záměr vyhlášení výběrových řízení na ředitele/ředitelky příspěvkových organizací na úseku poskytování sociálních služeb
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-85)
86. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-86)
87. Darování movitého majetku ve vlastnictví kraje bývalému zařízení pro výkon pěstounské péče
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-87)
88. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-88)
89. Návrh na odepsání pohledávky
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-89)
90. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-90)
91. Návrh k podávání žádostí o dotace na podporu provozu senior pointů na území Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-91)
92. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-92)
93. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-93)
94. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-94)
95. Informace o stavu projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
    ( V. Švarcová, RK-38-2013-95)
96. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2014 (VIP akce)
    ( I. Šteklová, RK-38-2013-96)
97. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru občanskému sdružení DUKLA Jihlava - mládež
    ( I. Šteklová, RK-38-2013-97)
98. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-38-2013-98)
99. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
    ( I. Šteklová, RK-38-2013-99)
100. Úprava usnesení v návaznosti na doporučení interního auditu
( I. Šteklová, RK-38-2013-100)
101. Pracovní program na roky 2014 - 2017, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
( I. Šteklová, RK-38-2013-101)
102. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz