Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-55

RK-38-2013-55.doc  RK-38-2013-55pr01.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-38-2013-55
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na vzdělávací akce
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV návaznosti na prioritu č. 1 programové (strategické) části Zdravotního plánu - LIDSKÉ ZDROJE ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU je odborem zdravotnictví navrhován další postup v řízeném vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen organizace ). Cílem priority č. 1 je vytvářet vhodné podmínky k udržení kvalifikovaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu; zajistit systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, nabízet možnost dalšího profesního růstu jak v odborných, tak v manažersko-komunikačních dovednostech, jak u zdravotnických, tak nezdravotnických pracovníků.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit se zajištěním vzdělávání v následujících oblastech:
1. Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
2. Komunikační dovednosti;
3. Ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky atd.).
Důvodem realizace vzdělávání je zajištění strategického řízení organizací, profesního růstu v manažersko-komunikačních dovednostech a správné vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a efektivní vynakládání nákladů na zajištění zdravotní péče.
Realizace a účast na aktivitách (body 1. a 2.) by byla zajištěna na základě veřejné zakázky nebo poptávkového řízení.
U aktivit (bod 3.) navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje souhlasit s možností účasti na externím školení pro zaměstnance dle požadavků jednotlivých organizací na základě jejich žádosti a po předchozím schválení odborem zdravotnictví.
Prostředky na vzdělávání budou organizacím poskytnuty jako příspěvek na provoz podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy (pol. 5901 (ÚZ 00000) na kapitole Zdravotnictví a § 3522 je 3 325 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00686-19 (RK-38-2013-55, př. 1).
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s realizací vzdělávacích aktivit u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
- Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
- Komunikační dovednosti;
* s účastí na externích školeních pro zaměstnance na témata - Ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky atd.) dle požadavků Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, a to po předchozím schválení odborem zdravotnictví;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 00000
o celkovou částku 1 655 000 Kč, z toho:
- 300 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
- 300 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 300 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
- 300 000 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
- 300 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
- 125 000 Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu, příspěvkovou organizaci;
- 15 000 Kč pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
- 15 000 Kč pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
při současném snížení § 3522, položky 5901 - Nespecifikované rezervy, ÚZ 00000 ve stejné výši 1 655 000 Kč;
* navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
- Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč;
- Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 125 000 Kč;
- Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč;
- Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci ve výši 15 000 Kč
za účelem realizace vzdělávacích akcí, případné vyšší náklady budou uhrazeny z vlastních zdrojů zdravotnických zařízení;
stanoví
* podmínky přiznání příspěvku na provoz:
- u Syndromu vyhoření - projevy, příčiny, prevence a u Komunikačních dovedností budou provedena poptávková řízení či veřejné zakázky;
- v případě přijatých zdanitelných plnění je nemocnice povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a uplatnit případný nárok na odpočet DPH;
* podmínky vrácení příspěvku na provoz:
- v případě, že má organizace u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním vzdělávací akce nárok na odpočet DPH - v plné, poměrné nebo krácené výši, bude část dotace odpovídající uplatněnému nároku na odpočet DPH na vstupu vrácena;
ukládá
* odboru zdravotnictví zaslat do Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace příspěvek na provoz dle časového souladu nákladu vztahujícího se k roku 2013 nebo roku 2014;
* ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina:
- realizaci (zadání poptávkového řízení či veřejné zakázky) vzdělávací aktivity:
1. Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
2. Komunikační dovednosti
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
- předložit na odbor zdravotnictví ke schválení znění poptávkového řízení či veřejné zakázky na realizaci vzdělávacích aktivit:
1. Syndrom vyhoření - projevy, příčiny, prevence;
2. Komunikační dovednosti
u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;
- zajistit na aktivitách (body 1. a 2.) účast co nejširšího okruhu zaměstnanců tak, aby byl zajištěn provoz zdravotnických pracovišť (tzn. vzdělávání rozložit do více termínů);
- umožnit účast 1 - 2 zástupců odboru zdravotnictví na vzdělávacích aktivitách organizovaných zdravotnickou příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina;
- předložit odboru zdravotnictví a gesčnímu radnímu pro zdravotnictví kompletní materiály (skripta, prezentace atd.) z realizovaných seminářů, školení zdravotnickými zařízeními v elektronické podobě včetně souhlasu školitele (dodavatele) s jejich předáním zřizovateli;
předložit na odbor zdravotnictví žádost o účast na externím školení pro zaměstnance na témata - Ekonomika a finanční hospodaření příspěvkových organizací (aplikace úhradové vyhlášky na rok 2014, účetnictví, daně, aplikace zákona č. 250/2000 Sb., finanční kontrola, mzdová a personální agenda, veřejné zakázky apod.) dle požadavků Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, a to dle požadavků zdravotnických příspěvkových organizací k předchozímu schválení odborem zdravotnictví;
- na odbor zdravotnictví předložit ihned po obdržení kopie faktur či jiných dokladů za realizaci vzdělávacích aktivit spolu s žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz, kde bude vyčíslen případný nárok na odpočet DPH, na základě které bude příspěvek poskytnut z rozpočtu kraje;
- provést pro odbor zdravotnictví kompletní vyúčtování školících akcí nejdéle do
15. 12. 2014, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum realizace, částka, splatnost a přiloženy kopie bankovních výpisů dokládající úhradu závazků za realizované vzdělávací aktivity.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Tř
Termín 15. 12. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz