Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-56

RK-38-2013-56.doc  RK-38-2013-56pr01.doc  RK-38-2013-56pr01upr1.doc  RK-38-2013-56pr02.doc  RK-38-2013-56pr02upr1.doc  RK-38-2013-56pr03.doc  RK-38-2013-56pr03upr1.doc  RK-38-2013-56pr04.doc  RK-38-2013-56pr04upr1.doc  RK-38-2013-56pr05.doc  RK-38-2013-56pr05upr1.doc  RK-38-2013-56pr06.xls
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-38-2013-56
NázevZměna zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová, M. Křížková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problému1) Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0012/01/2010/ZK ze dne 2. 2. 2010 schválilo k naplnění Sdělení Komise o službách veřejného zájmu v Evropě (OJ 2001/C 17/04) dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina, jejichž součástí byla pověření nemocnic ke službám obecného hospodářského zájmu. Pověření je potřebné k dodržení podmínek pro poskytování vyrovnávací platby za závazky veřejné služby a slučitelnost takové podpory se Smlouvou o fungování Evropské unie.
Dne 20. 12. 2011 přijala Evropská komise nové právní předpisy regulující poskytování vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, konkrétně Rozhodnutí Komise ze dne
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále také Rozhodnutí Komise ).
Rozhodnutí Komise zpřesňuje podmínky pro poskytování vyrovnávací platby a nabývá platnosti 31. 1. 2012. Podle článku 10 přechodných ustanovení je režim podpory účinný před Rozhodnutím Komise nadále slučitelný s vnitřním trhem a je vyňat z oznamovací povinnosti na období dalších dvou let.
Na základě Rozhodnutí Komise z 20. 12. 2011 je nezbytné uvést pověření nemocnic Kraje Vysočina ke službám obecného hospodářského zájmu do souladu s novou právní úpravou Evropské unie přijatou 20. 12. 2011.
Nové pověření ve smyslu Rozhodnutí Komise je obsaženo v dodatcích zřizovacích listin v materiálech RK-38-2013-56, př. 1 (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace), RK-38-2013-56, př. 2 (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace), RK-38-2013-56, př. 3 (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace), RK-38-2013-56, př. 4 (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace), RK-38-2013-56, př. 5 (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace).

2) Nemocnice vykonávají vedle hlavní činnosti /poskytování zdravotních služeb/ na základě povolení zřizovatele doplňkovou činnost, aby mohly lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Zisk z doplňkové činnosti využívají nemocnice ve prospěch své hlavní činnosti. Odbor zdravotnictví provedl vyhodnocení výkonu doplňkové činnosti nemocnic a zjistil, že některé okruhy doplňkové činnosti již ztratily své opodstatnění a naopak se objevily okruhy nových doplňkových činností, jejichž výkon by vhodně (v souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) stávající doplňkové činnosti a hlavní činnost nemocnic doplňoval. Přehled stávající a nově navrhované hlavní činnosti je obsažen v materiálu RK-38-2013-56, př. 6.

3) Zřizovatel má v současné době na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje vyhrazeno právo vydávat organizační řády jednotlivých organizací. Toto nastavení však bylo spojeno s některými potížemi, zejména zdlouhavostí procesu schvalování základního vnitřního předpisu organizace, omezenou možností zřizovatele ověřit vhodnost předloženého řešení a současně jeho odpovědností za takto schválenou vnitřní normu organizace. Na základě výše uvedeného byla ustavena pracovní skupina za účelem vytvoření mj. návrhu metodiky tvorby, obsahu, procesu schvalování a správy organizačních řádů příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Pracovní skupina doporučila přijmout nový postup: vrátit pravomoc vydávat organizační řády ředitelům příspěvkových organizací s ponecháním konzultační role kraje při jejich přípravě (s možností úpravy návrhů, pokud by byly v rozporu se zájmy zřizovatele). Rada kraje na základě materiálu RK-37-2013-30 s navrhovanou změnou souhlasila, vzala na vědomí doporučenou strukturu organizačních řádů a uložila krajskému úřadu zapracovat uvedenou změnu do příslušných dokumentů a předložit je radě kraje ke schválení. - Splnění usnesení rady kraje ohledně změny vydávání organizačních řádů vyžaduje změnu zřizovacích listin, které dosud vydání organizačních řádů vyhrazují zřizovateli.
Návrh řešení Na základě Rozhodnutí Komise z 20. 12. 2011 je třeba nově pověřit nemocnice Kraje Vysočina výkonem služeb obecného hospodářského zájmu podle nové právní úpravy Evropské unie přijaté 20. 12. 2011. Akt pověření je součástí předložených dodatků zřizovacích listin. Text aktu pověření bude před projednáním dodatků zřizovacích listin v radě kraje konzultován na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; z uvedeného důvodu může text pověření doznat určitých změn na základě doporučení ÚOHS.
Dodatky zřizovacích listin dále obsahují nový návrh okruhů doplňkových činností nemocnic Kraje Vysočina. Oproti předchozímu vymezení doplňkové činnosti jsou okruhy doplňkových činností označeny jednotně ve všech organizacích s tím, že přehled dosavadních a nově navrhovaných doplňkových činností je obsažen v materiálu RK-38-2013-56, př. 6.
V návaznosti na rozhodnutí rady kraje ohledně změny vydávání organizačních řádů je součástí předložených dodatků zřizovacích listin změna, kterou se pravomoc vydávání organizačních řádů vrací ředitelům organizací.

Odbor zdravotnictví na základě výše uvedeného navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit následující dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina:
- Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013, př. 1,
- Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 2,
- Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2013-56, př. 3,
- Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 4,
- Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 5.
StanoviskaOdbor analýz a podpory řízení: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin nemocnic Kraje Vysočina:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 2;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2013-56, př. 3;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 4;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2013-56, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz