Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-14

RK-38-2013-14.doc  RK-38-2013-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-38-2013-14
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městysem Vilémov týkající se převodu části krajských pozemků dotčených stavbou chodníku, jejímž investorem je městys Vilémov.
Kraj Vysočina uzavřel na základě usnesení 1718/32/2013/RK s městysem Vilémov smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníků, kterou mají být dotčeny pozemky par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov. Městys má možnost požádat o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podmínkou pro úspěšnost žádosti je mimo jiné předložení smlouvy o budoucí darovací smlouvě, z níž vyplyne, že po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou převedeny do vlastnictví investora, tj. městyse Vilémov.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít s městysem Vilémov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, které budou zastavěny chodníkem či veřejnou zelení. Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů předkládaných k žádosti o dotaci na SFDI. Předpokladem pro uzavření této smlouvy a následné smlouvy darovací je zveřejnění záměru darování části uvedeného pozemku na úřední desce krajského úřadu. Do dne konání zastupitelstva kraje bude tato podmínka splněna.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Vilémov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemků par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov.
StanoviskaUsnesením 1718/32/2013/RK vyslovila Rada Kraje Vysočina souhlas se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2013-11, př. 1 a rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-32-2013-11, př. 1, dále zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1523/11, 1532/3 a 1558/1 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova do vlastnictví městyse Vilémov.
Se stavbou chodníku a následným převodem zastavěných částí pozemků vyslovila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny již době uzavírání smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a městysem Vilémov, na straně investora, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se Kraj Vysočina zaváže převést části pozemků par. č. par. č. 1523/11, par. č. 1532/3 a par. č. 1558/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov zastavěné chodníkem či využité jako veřejná zeleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov a městys Vilémov se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. prosince 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz