Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-102

RK-38-2013-102.doc  RK-38-2013-102pr01.rtf
Číslo materiálu102
Číslo jednacíRK-38-2013-102
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o realizaci investiční akce v dopravní infrastruktuře Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická . Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina a město Třebíč. Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úprava místní komunikace Poušov s ulicí Račerovická , rozhodnout uzavřít s městem Třebíč smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. RK-38-2013-102, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit město Třebíč. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu RK-38-2013-102, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 2014- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz