Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-09

RK-38-2013-09.doc  RK-38-2013-09pr01.doc  RK-38-2013-09pr02.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-38-2013-09
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/35314 k. ú. Vlachovice u Rokytna.
Dopisem ze dne 16. 7. 2013 se na OM obrátila jedna ze spoluvlastníků pozemků par. č. 196/42, par. č. 196/43 a par. č. 196/44 v k. ú. Vlachovice u Rokytna se žádostí o odprodej pozemků. OM poté oslovil i ostatní spoluvlastníky uvedených pozemků a ti po osobním jednání s odprodejem rovněž souhlasili.
Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2013-09, př. 1. Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV potvrdila, že se u výše citovaných pozemků jedná skutečně o pozemky tvořící těleso silnice III/35314 a je v zájmu Kraje Vysočina tyto získat do vlastnictví.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2013-09, př. 1 v k. ú. Vlachovice u Rokytna od spoluvlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz