Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-52

RK-38-2013-52.doc  RK-38-2013-52pr01.pdf  RK-38-2013-52pr02.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-38-2013-52
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Krejčí
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014 realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od Středního odborného učiliště technického Chotěboř, které realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014 Metodická podpora polytechnického vzdělávání .
Projekt je zaměřen na zlepšení připravenosti žáků ve vyučovaných oborech pro uplatnění
v praxi.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká prodloužení data ukončení realizace projektu (o 3 měsíce doby realizace) a s tím související změny harmonogramu realizace projektu - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál
RK-38-2013-52, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014 dle materiálu RK-38-2013-52, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu
ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0014 dle materiálu RK-38-2013-52, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 6. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz