Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2013-12

RK-38-2013-12.doc  RK-38-2013-12pr01.rtf  RK-38-2013-12pr02.rtf  RK-38-2013-12pr03.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-38-2013-12
NázevUzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice na optickou síť Rowanet v rámci stavby ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice , v rámci které vybudoval i optickou síť Rowanet. Stavbou byly kromě pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina dotčeny i pozemek par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice ve vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru a pozemky par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice ve vlastnictví společnosti ČEPOIL s. r. o. Pro stavební řízení byly s vlastníky dotčených pozemků uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ze kterých vyplývá povinnost uzavřít po vydání kolaudačního souhlasu smlouvy o zřízení věcného břemene.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi vlastníky dotčených pozemků stavbou optické sítě Rowanet, jako povinnými z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2531-102/2013 ze dne 9. 9. 2013, vypracovaného Ing. Rostislavem Louckým, uvedeného v materiálu RK-38-2013-12, př. 3. Se společností ČEPOIL s.r.o. se dle budoucí smlouvy bude uzavírat smlouva bezúplatná. V případě ČR - Hasičského záchranného sboru je výše úplaty za zřízení věcného břemene stanovena znaleckým posudkem č. 5117 ze dne 17. 11. 2013 vypracovaným Ing. Františkem Chvátalem v celkové výši 3 090 Kč.
Návrhy jednotlivých smluv jsou uvedeny v materiálech RK-38-2013-12, př. 1 a 2.
StanoviskaS vlastníky dotřených pozemků byly uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dne 1. 6. 2012.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání části pozemku par. č. 2087/8 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby optické sítě Rowanet a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene dle znaleckého posudku ve výši 3 090 Kč dle smlouvy a geometrického plánu dle materiálů RK-38-2013-12, př. 1
a RK-38-2013-12, př. 3;
* uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEPOIL s.r.o. jako povinným z věcného břemene a Krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 2083/4, 2083/5 a 2702 v k. ú. a obci Moravské Budějovice pro zřízení a provozování stavby optické sítě Rowanet a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene za účelem údržby a provádění oprav této stavby dle smlouvy a geometrického plánu dle materiálů RK-38-2013-12, př. 2 a RK-38-2013-12, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 1. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz