Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2005 - 15.02.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
03Zpráva o činnosti rady kraje
04Informace o činnosti krajského úřadu
05Rezignace člena zastupitelstva kraje
06Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
07Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
08Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci
09Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina
10Návrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora
11Financování projektu ROWANet
12Převod pozemku včetně pozemní komunikace v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
13Darování pozemku v k. ú. a obci Jihlava
14Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
15Darování pozemku pod silnicí v k.ú. a obci Josefov u Rožné
16Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš
17Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle
18Darování pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
19Darování pozemku v k .ú. a obci Štěpkov
20Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
21Výkup pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
22Darování pozemku v k. ú. a obci Výčapy
23Nabytí pozemků pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I" změna usnesení
24Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
25Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
26Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK
27Výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná
28Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Libochová
29Převod správy pozemku v k. ú. a obci Ujčov
30Bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
31Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba"
32Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
33Výkup a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
34Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
35Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Správa a údržba silnic Třebíč
36Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
37Směna pozemků v k. ú. Nové Veselí
38Darování pozemku v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí
39Bezúplatný převod nemovitého majetku Statutárnímu městu a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s.
40Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
41Převod silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem
42Výkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
43Prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
44Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice
45Přijetí daru pozemku od ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
46Darování pozemku v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, obec Hněvkovice
47Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec, zrušení usnesení 170/03/2004/ZK
48Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnice nad Sázavou
49Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova, k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
50Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
51Darování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice
52Prodej pozemku v k. ú. a obci Řehořov
53Darování silnice III/03723 obci Radenice
54Prodej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
55Prodej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
56Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje
57Bezúplatné nabytí nemovitostí od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Ledeč nad Sázavou
58Žádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku
59Územní energetická koncepce kraje Vysočina
60Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
61Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
62Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
63Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska
64Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
65Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
66Převod části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce
67Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
68Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
69Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
70Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice
71Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2005
72Finanční prostředky pro organizátory soutěží a přehlídek v roce 2005
73Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke speciálním školám, domům dětí a mládeže, podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
74Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
75Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
76Dotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel
77Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
78Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2
79Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42
80Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
81Změny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden
82EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu
83Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
84Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení a použití kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK
85Darování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím
86Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
87Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
88FOND VYSOČINY - rozdělení prostředků FV pro rok 2005
89FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
90FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2005
91Návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005
92FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
93Přesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina"
94FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2005"
95Účast Vysočiny v projektu ICHNOS
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz