Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-12

ZK-01-2005-12.doc  ZK-01-2005-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-01-2005-12
NázevPřevod pozemku včetně pozemní komunikace v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Na odbor majetkový se s žádostí o bezúplatný převod majetku obrátila obec Černá zastoupená starostou obce Vítězslavem Plockem. Předmětem žádosti je komunikace ve vlastnictví kraje III/34827 včetně pozemku pod ní ležícího a označeného jako par. č. 542/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3624 m2 v k. ú. Milíkov a obci Černá (zapsáno na LV 202). Hlavním důvodem žádosti o převod je skutečnost, že obec Černá v místní části Milíkov buduje inženýrské sítě, které je nutno umístit do zmíněné komunikace. Dalším důvodem je skutečnost, že zmíněný úsek silnice je takřka výhradně využíván jako obslužná komunikace pro obyvatele místní části Milíkov, takže svým využitím plní spíše funkci místní komunikace. V zájmu zjednodušení postupů žadatele při realizaci svých záměrů a zároveň v zájmu sjednocení stavu faktického se stavem právním je vhodný převod silnice III/34827 včetně pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce.
Usnesením 1195/33/2004/RK ze dne 20. 9. 2004 rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat obci Černá pozemek par. č. 542/1 v k. ú. Milíkov a obci Černá včetně stavby silnice III/34827.
Záměr darovat výše uvedený nemovitý majetek z vlastnictví kraje byl ve smyslu ust.
§ 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 24. 9. - 25. 10. 2004.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat pozemek par. č. 542/1 včetně stavby silnice III/34827
v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá. Jedná se o silnici spojující místní část Milíkov s obcí Černá, která je využívána převážně jejími občany, tzn., že svým charakterem vzhledem k druhu dopravy patří spíše do místních komunikací (dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, jsou silnice III. třídy určeny ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace a místní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce). Převodem výše uvedeného majetku dojde rovněž ke zjednodušení administrativních postupů nutných pro zajištění žadatelem uváděné investiční výstavby.
Ve smyslu Zásad Rady kraje Vysočina ke stanovení jednotného postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina byla s obcí Černá uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje 392/06/2004/ZK dne
15. 11. 2004 budoucí darovací smlouva na převod stavby silnice a zastavěného pozemku. Poté byla silnice vyjmuta rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu ze silniční sítě II. A III. třídy. Vyřazení silnice z kategorie silnic III. třídy je předpokladem k vlastnímu schválení a uzavření darovací smlouvy na převod uvedeného nemovitého majetku.
Návrh darování tohoto majetku obci vychází ze Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, podle kterých v ustanovení článku II odst. 2) lze obci darovat majetek v jejím katastrálním území, a která jej může využít pro veřejně prospěšné účely. V tomto případě budou vyřazené úseky silnic obcí využívány jako místní komunikace, což je v souladu s podmínkou pro bezúplatný převod.
Návrh předpokládá schválit darování vyřazeného úseku silnice III. třídy a pozemku
par. č. 542/1 v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá a dodatku ke zřizovací listině, kterým se upravuje rozsah majetku svěřeného do správy SÚS Žďár nad Sázavou.

Stanoviska

Usnesením 1195/33/2004/RK ze dne 20. 9. 2004 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemku par. č. 542/1
v k. ú. Milíkov včetně stavby silnice III/34827 do vlastnictví obce Černá.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou podala k žádosti o bezúplatný převod komunikace a pozemku kladné stanovisko.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se stanoviskem správce a doporučuje převod komunikace včetně pozemku do vlastnictví obce Černá.
Rozhodnutím č.j. KUJI 17672/2004 ODSH-St/Zm ze dne 22. 12. 2004 vydaným Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina byla silnice III/34827
v k. ú. Milíkov vyjmuta ze silniční sítě silnic II. a III. třídy kraje Vysočina.
Usnesením 0049/03/2005/RK ze dne 11. 1. 2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Milíkov, obec Černá a na ní ležící stavby pozemní komunikace do vlastnictví obce Černá.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 542/1 - ostatní plocha o výměře 3624 m2 v k. ú. Milíkov, obec Černá a stavby pozemní komunikace od uzlového bodu A088 do uzlového bodu A089 na něm ležící včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví obce Černá;
* dodatek č. 94 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-12, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz