Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-53

ZK-01-2005-53.doc  ZK-01-2005-53pr1.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-01-2005-53
NázevDarování silnice III/03723 obci Radenice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Obec Radenice a kraj Vysočina uzavřely dne 24. 11. a 8. 12. 2004 smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se smluvní strany dohodly, že do 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení části komunikace III/03723 ze silniční sítě silnic II. a III. třídy sepíší darovací smlouvu, kterou kraj Vysočina daruje do vlastnictví obce Radenice část silnice III/03723 v rozsahu km 0,350 po km 0,750 v k. ú. a obci Radenice. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje 382/06/2004/ZK ze dne 26. 10 2004. Na základě této smlouvy vydal odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu kraje Vysočina Rozhodnutí čj. KUJI 18432/2005/ODSH-St-Zm ze dne
17. 1. 200, kterým rozhodl, že ze silniční sítě silnic II. a III. třídy kraje Vysočina se vyřazuje část silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37. Tím je naplněna podmínka pro uzavření vlastní darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s obcí Radenice darovací smlouvu, kterou z vlastnictví kraje přejde do vlastnictví obce část silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech součástí a příslušenství. Předmětem převodu není pozemek pod silnicí par. č. 702
v k. ú. a obci Radenice, který je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. O bezúplatný převod tohoto pozemku již obec požádala.
Záměr kraje darovat výše uvedený úsek silnice byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 16. 9. - 16. 10. 2004. Přijetí tohoto úseku silnice byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem obce Radenice dne 24. 5. 2004.
Usnesení předpokládá schválení darování části silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje a dodatku Zřizovací listiny správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, kterým se upraví rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy organizace.

Stanoviska

Usnesením 0150/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit darování části silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Radenice.
Při uzavírání smlouvy o budoucí darovací smlouvě byla dána kladná stanoviska odborem dopravy a silničního hospodářství, Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou a dopravním inspektorátem Policie ČR - Žďár nad Sázavou.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování části silnice III/03723 délce 400 m v úseku od konce obce Radenice (uzlový bod A144) přes obec ve směru ke křižovatce se silnicí I/37, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radnice;
* dodatek zřizovací listiny č. 96 Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-01-2005-53, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz