Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-71

ZK-01-2005-71.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-01-2005-71
NázevStanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2005
Zpracoval L. Staněk
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problému

Ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazena pravomoc stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území kraje.
Základní právní normou upravující oblast financování prokazatelných ztrát dopravců provozujících veřejnou linkovou osobní dopravu je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek. Základní právní normou upravující oblast financování prokazatelných ztrát dopravců provozujících veřejnou drážní dopravu je zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek.
Nástrojem je právní institut závazku veřejné služby. Použití tohoto institutu je podmíněno existencí veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti území závazky veřejné služby.
Závazek veřejné služby je závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem kraj a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a dopravcem.
Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením 430/08/2004/ZK stanovilo pro rok 2005 v rozpočtu kraje paragraf 2221- Provoz veřejné silniční dopravy, tj. rozsah ZDO území kraje Vysočina v celkové částce 214 000 tis. Kč.
Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením 430/08/2004/ZK stanovilo pro rok 2005 v rozpočtu kraje paragraf 2242- Provoz veřejné železniční dopravy, tj. rozsah ZDO území kraje Vysočina v celkové částce 247 303 tis. Kč.

Návrh řešení

A) Veřejná linková osobní doprava
Při stanovování rozsahu ZDO je třeba vycházet z výše dostupných finančních prostředků pro krytí prokazatelných ztrát dopravců dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy veřejnou osobní dopravou se ukázal v roce 2004 jako odpovídající. Problémy, které bylo nutno operativně řešit, nastávaly v případech změn lokalizace pracovních příležitostí po 1. 9. 2004 ve vymezení spádovosti škol, stanovení objízdných tras z důvodu oprav komunikací a v neposlední řadě i změnami cen pohonných hmot.
V průběhu roku 2004 a zejména v jeho závěru nebylo možné pro nedostatek volných finančních prostředků řešit některé požadavky obcí na zařazení dalších spojů do ZDO.
Dále měly v roce 2004 obce uzavřeny s dopravci smlouvy na ostatní dopravní obslužnost (ODO) a tím vázány vlastní finanční prostředky.

Základem pro úvahy o rozsahu ZDO je částka 214 000 tis. Kč, kterou kraj Vysočina disponuje k úhradě prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů dle aktuálního stavu legislativy.

Navrhované varianty řešení:

Varianta
Popis:
Celková úhrada prokazatelné ztráty ZDO
varianta 1.
Rozsah ZDO v úrovni roku 2004.
214 000 tis.Kč
varianta 2.
Rozsah ZDO v úrovni roku 2004 + rozšíření o dosud nevyřešené požadavky obcí.
215 000 tis.Kč
varianta 3.
Rozsah ZDO v úrovni roku 2004 + rozšíření o dosud nevyřešené požadavky obcí a o část ODO týkající se pracovních dnů.
220 000 tis.Kč

Jak je z tabulky zřejmé, řešení mimo varianty 1. si vyžádá navýšení prostředků pro úhrady ztrát ZDO zdrojově pokrytých ze stávajících vlastních daňových příjmů.
V případě snížení rozsahu veřejné dopravy dojde ke zhoršení podmínek pro obyvatele využívající veřejnou dopravu. Naopak, vzhledem k růstu cen paliv, může při zachování systému a dostupnosti veřejné dopravy dojít k navýšení počtu uživatelů veřejné dopravy.

B) Veřejná drážní doprava
Při stanovování rozsahu ZDO je třeba vycházet z výše dostupných finančních prostředků pro krytí prokazatelných ztrát dopravců dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy veřejnou drážní dopravou se ukázal v roce 2004 jako vyhovující. Problémy, které bylo nutno řešit v drážní dopravě, byly obdobné jako u veřejné linkové osobní dopravy.
Situace v drážní dopravě je komplikovanější než v autobusové. Jedná se zejména o menší operativnost, která vyplývá z vázanosti na železniční dopravní cestu. Jízdní řád tvoří a schvalují České dráhy a dálkovou dopravu (rychlíky) objednává Ministerstvo dopravy ČR včetně časových poloh. Z toho se pak odvíjí regionální doprava. Po změně drážního zákona již není objednatelem regionální dopravy kraj, pouze může vznášet připomínky k jízdnímu řádu.
Základem rozsahu ZDO je částka 247 303 tis. Kč, kterou kraj Vysočina disponuje k úhradě prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti ve veřejné drážní dopravě v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů dle aktuálního stavu legislativy.
Do výše této částky budou uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby pro rok 2005 s drážními dopravci, kteří zajišťovali ZDO v roce 2004.

Stanoviska

Rada kraje projednala materiál a usnesením 1563/40/2004/RK doporučila zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2005 ve veřejné linkové osobní dopravě v úrovni roku 2004, tj. 214 000 tis. Kč a ve veřejné drážní dopravě v rozsahu
247 303 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz