Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-41

ZK-01-2005-41.doc  ZK-01-2005-41pr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-01-2005-41
NázevPřevod silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Dopisem ze dne 30. 7. 2004 požádal starosta města Bystřice nad Pernštejnem o převod silnice III/35733 do vlastnictví města. Město je ochotno převzít krajskou komunikaci do svého vlastnictví za podmínky současného poskytnutí finančních prostředků na její opravu. Komunikaci by město zařadilo do sítě místních komunikací. Jedná se o silnici spojující místní část Domanínek s městem patřící svým charakterem vzhledem k druhu dopravy, ke kterému slouží, spíše do místních komunikací (dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, jsou silnice III. třídy určeny ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace a místní komunikace slouží převážně místní dopravě na území obce). Pozemky pod silnicí jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada kraje přijala zásady k jednotnému postupu pro zařazování pozemních komunikací do jednotlivých tříd a jejich změny v silniční síti kraje Vysočina. Podle těchto zásad je před rozhodnutím správního orgánu o vyřazení silnice ze silniční sítě nutné uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavbu silnice a pozemky zastavěné. Dle projednání se starostou města je (za předpokladu poskytnutí přiměřené dotace na opravu s převodem silnice do vlastnictví města) reálné přijetí silnice III/35733 bez předchozího majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní. Ve smyslu Zásad byla mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě na převod stavby silnice III/35733 do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem. Uzavření této smlouvy spolu s podmínkou poskytnutí příspěvku v max. výši 1 mil. Kč na opravu této komunikace bylo schváleno usnesením č. 390/06/2004/ZK.
Na návrh odboru majetkového doložený touto budoucí darovací smlouvou vydal silniční správní úřad - odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina - Rozhodnutí č.j. KUJI 18012/2004 ODSH-St/Zm ze dne 17. 1. 2005, kterým byla vyřazena silnice III/35733 z kategorie silnic III. třídy. S odvoláním na čl. II. Smlouvy o budoucí darovací smlouvě se účastníci smlouvy dohodli, že do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silnice uzavřou darovací smlouvu na převod výše uvedeného nemovitého majetku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Záměr darovat výše uvedený nemovitý majetek z vlastnictví kraje byl ve smyslu ust.
§ 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 16. 9. - 17. 10. 2004.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem darovací smlouvu na převod pozemní komunikace (dříve silnice III/35733). V souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí darovací smlouvě navrhuje OM schválit poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem na opravu předávané silnice. Dle sdělení zástupců města nebude oprava realizována v letošním roce. Rozpočtové krytí dotace bude proto zajištěno buď zapracováním do rozpočtu kraje Vysočina pro příslušný rok nebo předložením návrhu rozpočtového opatření zastupitelstvu kraje v roce realizace opravy.
Návrh usnesení předpokládá schválení:
- darování stavby komunikace (dříve silnice III/35733) do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem
- poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem
- dodatku Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, kterým se předmětná nemovitost vyjímá ze správy této příspěvkové organizace

Stanoviska

Usnesením 1095/31/2004/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na opravu silnice III/35733, maximálně však 1 mil. Kč, po převzetí stavby silnice III/35733 do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Usnesením 0149/06/2005/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování stavby pozemní komunikace (dříve silnice III/35733) na pozemcích par. č. 3106/1
v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a par. č. 11/1 a par. č. 100/1 v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Dopravní komise Rady kraje Vysočina usneseními č. 001/04/2004/DK a 007/08/2004/DK doporučila vyřazení části silnice III/35733 v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Domanínek ze silniční sítě a předání městu Bystřice nad Pernštejnem s finanční kompenzací s ohledem na stavební stav předávaného majetku.
SÚS Žďár n. Sázavou a odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem silnice.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování stavby komunikace (dříve silnice III/35733) postavené na pozemcích
par. č. 3106/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a par. č. 11/1 a par. č. 100/1
v k. ú. Domanínek a obci Bystřice nad Pernštejnem se všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
* poskytnutí dotace městu Bystřice nad Pernštejnem ve výši prokazatelných nákladů na opravu darované komunikace, max. však 1 mil. Kč po převzetí stavby komunikace (dříve silnice III/35733) do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
* dodatek č. 107 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-41, př.1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz