Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-10

ZK-01-2005-10.doc  ZK-01-2005-10pr1.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-01-2005-10
NázevNávrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora
Zpracoval M. Ňachaj
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Rada kraje Vysočina na svém zasedání dne 19.10. 2004 přijala usnesení č. 1365/36/2004/RK, jímž uložila odboru kontroly připravit návrh systémové podpory obcím nebo dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditorskou firmu. Toto usnesení vyplynulo z potřeby zabezpečit v přenesené působnosti kraje, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, přezkoumání hospodaření, aniž by musel být zvyšován stávající počet 13 pracovníků pověřených touto činností.
Odborem kontroly byl na základě výše uvedeného usnesení zpracován návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření (příloha č. 1). Zásady definují základní podmínky a postupy pro poskytnutí dotace. Součástí těchto Zásad je také formulář žádosti o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Krajský úřad požádalo o přezkoumání svého hospodaření za rok 2004 622 obcí
a 35 dobrovolných svazků obcí, což představuje v průměru vykonání více než
50 přezkoumání jedním pracovníkem. V zájmu vyššího využití služeb auditorů se proto zastupitelstvu kraje navrhuje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření. Navrhovaná částka příspěvku je do výše 5 000 Kč pro jednu obec nebo dobrovolný svazek obcí v kalendářním roce.
Z obdržených oznámení vyplývá, že přezkoumání hospodaření auditorům zadalo 80 obcí
a 38 dobrovolných svazků obcí. Pokud by všechny požádaly o úhradu nákladů účtovaných auditorem ve smyslu navrhovaných Zásad v plné výši, jednalo by se o částku dotací
590 tis. Kč v roce 2005.
Na základě návrhu odboru kontroly projednala Zásady Rada kraje Vysočina dne 11. 1. 2005 a svým usnesením č. 0062/03/2005/RK doporučila navrhované znění Zásad ke schválení zastupitelstvu kraje.

Stanoviska

Ekonomický odbor nemá připomínky. V případě schválení dotací bude provedeno rozpočtové opatření v zastupitelstvu kraje na použití nespecifikované rezervy jako zdroje finančního krytí dotací.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, nemá k předloženému návrhu Zásad námitky.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření dle materiálu ZK-01-2005-10, př. 1.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz