Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-79

ZK-01-2005-79.doc  ZK-01-2005-79pr1.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-01-2005-79
NázevZměna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval: Z. Ludvík počet stran: 2
Předkládá M. Matějková počet příloh: 1
Počet příloh
Popis problému

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále jen "SPŠ") požádala o úpravu přílohy č. 3 zřizovací listiny, vymezující doplňkovou činnost, kterou je příspěvková organizace oprávněna provozovat. Doposud mohla SPŠ v rámci vymezené doplňkové činnosti vykonávat "pronájem bytových prostor" a "pronájem nebytových prostor". Dne 17. 2. 2004 zastupitelstvo kraje usnesením č. 033/01/2004/ZK "schválilo prodej souboru nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava nájemníkům bytů v bytových domech č. p. 2917 - Hálkova 42 a č. p. 2916 - Hálkova 40, do spoluvlastnictví za kupní cenu 5 001 000,- Kč v rozsahu podílů stanovených podle výměry podlahové plochy jimi užívaných bytů a vestavěných garáží, dle materiálu ZK-01-2004-31, př. 2 a dodatek č. 1 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-01-2004-31, př. 3". Protože bytové objekty, ve kterých docházelo k doplňkové činnosti SPŠ, prodal kraj Vysočina tímto usnesením nájemníkům, je třeba opět provést změnu zřizovací listiny z důvodu výmazu výše uvedených doplňkových činností z jejich výčtu.
Dále SPŠ požádala o rozšíření doplňkové činnosti o hostinskou činnost. Příspěvková organizace zajišťuje stravování cizím strávníkům (zaměstnancům rozpočtové organizace Ministerstva vnitra ČR).
Aby SPŠ mohla tuto činnost vykonávat, musí mít tento předmět zapsaný ve zřizovací listině. Po obdržení dodatku s nově vymezenou přílohou č. 3 zřizovací listiny požádá příspěvková organizace živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění na stejnou živnost.

Návrh řešení

Předkládá se dodatek ke zřizovací listině, kterým se mění text zřizovací listiny SPŠ. Výnosy z doplňkové činnosti budou použity k posílení finančního krytí hlavní činnosti.

Stanoviska

Stanovisko Rady kraje Vysočina:
Rada kraje projednala materiál na jednání dne 1. 2. 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-01-2005-79, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín do konce února 2005 zaslat dodatek SPŠ
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz