Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-17

ZK-01-2005-17.doc  ZK-01-2005-17pr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-01-2005-17
NázevVýkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový přijal dne 13. 9. 2004 žádost Bohuslava Reitermanna, bytem Nový Pávov 103, 586 01 Jihlava o majetkoprávní vypořádání pozemků par. č. 53/2 - ostatní plocha o výměře 451 m2 a par. č. 57/2 - ostatní plocha o výměře 162 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 261 pro
k. ú. Kostelecký Dvůr a obec Cejle, kde je jako vlastník zapsán žadatel. Důvodem žádosti je zastavění pozemku tělesem silnice č. III/0395, která je ve vlastnictví kraje a správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihlava. Kraj Vysočina je dle Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. vlastníkem silnic II. a III. třídy a silniční majetek převzal z vlastnictví ČR s nevypořádanými vlastnickými vztahy vůči majitelům pozemků.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s Bohuslavem Reitermannem kupní smlouvu na výkup výše uvedených pozemků o výměře 613 m2 za celkovou kupní cenu 30.650,- Kč, která byla stanovena s použitím platných oceňovacích předpisů pro rok 2004, tj. za jednotkovou cenu 50,- Kč/m2. Jednání byla na základě usnesení rady kraje s žadatelem vedena s odkazem na tuto navrhovanou cenu. Žadatel byl seznámen s návrhem kupní smlouvy a s výší kupní ceny souhlasí.
Návrh usnesení předpokládá:
- schválit výkup pozemků par. č. . 53/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
a par. č. 57/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč
- schválit dodatek ke zřizovací listině, kterým budou vykoupené pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava.

Stanoviska

Usnesením 1239/34/2004/RK ze dne 5. 10. 2004 rada kraje schválila zahájení jednání s Bohuslavem Reitermannem o výkupu pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr.
Usnesením 1404/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 53/2 a par. č. 57/2 v k. ú. Kostelecký Dvůr, obec Cejle do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč.
Kladné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.
Kladné stanovisko Správy a údržby silnic Jihlava.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* koupi pozemků par. č. 53/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 57/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle od Bohuslava Reitermanna do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 30.650,- Kč;
* dodatek č. 25 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu
ZK-01-2005-17, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz