Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-43

ZK-01-2005-43.doc  ZK-01-2005-43pr1.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-01-2005-43
NázevProdej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stala vlastníkem silnic II. a III. třídy a jiného movitého a nemovitého majetku na území kraje Vysočina, ke kterému měli příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace Správy a údržby silnic.
Odbor majetkový obdržel žádost Jiřího Kmocha o odprodej pozemku par. č. 708/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov. Tento pozemek má zaplocen a tvoří zahradu u jeho RD. Pozemek vznikl zaměřením skutečného stavu na základě geometrického plánu č. 155-182/2004, kterým se oddělil z pozemku par. č. 708 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 491 m2, který Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 96 pro výše uvedené k. ú. a obec.
Usnesením č. 0013/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 schválila Rada kraje zveřejnění záměru prodeje pozemku par. č. 708/3 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova. Zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku na úřední desce krajského úřadu bylo zahájeno dne 7. 1. 2005 a skončilo dne 7. 2. 2005. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina přímý prodej pozemku par. č. 708/3 v k. ú. Skrýšov a obci Pelhřimov žadateli. Převodem výše uvedeného pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků uvnitř zahrady. V průběhu jednání došlo k dohodě o výši kupní ceny 100,- Kč/m2, tj. celkem 3 800,- Kč. Dle dotazu na odboru hospodářském prodává město Pelhřimov takovéto pozemky ve výše uvedeném k. ú. za cenu 25,- Kč/m2. Dle současně platných oceňovacích předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů a prováděcí vyhláška č. 540/2002 Sb., v platném znění) je cena pozemků zastavěných silnicí na území města Pelhřimov 240,- Kč/m2, což není vzhledem k lokalizaci předmětného pozemku a způsobu jeho využití cena v místě a čase obvyklá.
Návrh předpokládá schválení prodeje pozemku žadateli a dodatku zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov, kterým bude vyjmut se správy příspěvkové organizace.

Stanoviska

Usnesením č. 0157/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučila rada kraje Zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 708/3 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova žadateli za cenu
3 800,- Kč.
Správa a údržba silnic Pelhřimov souhlasí s prodejem pozemku.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem pozemku.
Město Pelhřimov, zastoupené Výborem pro nakládání s obecními pozemky nemá o předmětný pozemek zájem.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* prodej pozemku par. č. 708/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2 dle geometrického plánu č. 155-182/2004 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov Jiřímu Kmochovi, bytem Pelhřimov, Táborská 1810 za cenu 3 800,- Kč;
* Dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-43, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz