Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-42

ZK-01-2005-42.doc  ZK-01-2005-42pr1.doc  ZK-01-2005-42pr2.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-01-2005-42
NázevVýkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátili manželé Jaroslav a Zora Svejkovští, bytem Křelovice čp. 4 se žádostí o vykoupení pozemků par. č. 99/4 zahrada o výměře 60 m2 a manželé Eduard a Marie Němcovi, bytem Křelovice čp. 5 se žádostí o vykoupení pozemků par. č. 99/3 trvalý travní porost o výměře 7 m2 vše v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice. Pozemky byly zastavěny stavbou rekonstrukce silnice II/112 prováděnou příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Pelhřimov, která byla zaměřena geometrickým plánem a ten již byl katastrálním úřadem zapsán do katastru nemovitostí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje pozemky zastavěné silnicí od vlastníků pozemků vykoupit. Vzhledem k tomu, že se fakticky jedná o silniční pozemky, nebude objednáván znalecký posudek na zjištění ceny, ale kupní cena bude sjednána ve výši 21,-Kč/m2, což je v souladu s vyhláškou pro oceňování nemovitého majetku č. 540/2002 Sb. ve znění 640/2004 Sb., platnou od 1. 1. 2005. Koupí zastavěných pozemků se stane kraj vlastníkem silnice a pozemků zastavěných touto silnicí a sjednotí vlastnický vztah.
Návrh usnesení předpokládá schválit výkup těchto pozemků od uvedených vlastníků a dodatky zřizovací listiny SÚS Pelhřimov.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0122/05/2005/RK ze dne 25. 1. 2005 mj. doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* koupi pozemku par. č. 99/4 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Jaroslava a Zory Svejkovských, Křelovice čp. 4, za kupní cenu 1 260,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* koupi pozemku par. č. 99/3 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Eduarda a Marie Němcových, Křelovice čp. 5, za kupní cenu
147,-Kč do vlastnictví kraje Vysočina.
SÚS Pelhřimov nemá proti výkupu pozemků žádných námitek a doporučuje ho. Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu souhlasí s výkupem pozemků zastavěných silnicí.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* koupi pozemku par. č. 99/4 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Jaroslava a Zory Svejkovských, Křelovice čp. 4, za kupní cenu 1 260,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-42, př. 1;
* koupi pozemku par. č. 99/3 zahrada o výměře 7 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od manželů Eduarda a Marie Němcových, Křelovice čp. 5, za kupní cenu
147,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-42, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz