Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-37

ZK-01-2005-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-01-2005-37
NázevSměna pozemků v k. ú. Nové Veselí
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby silnice "II/353 Nové Veselí - Bohdalov. Tato stavba se dotýká pozemků v katastrálních územích Nové Veselí, Újezd u Žďáru nad Sázavou a Bohdalov. Nabytí pozemků pro stavbu silnice dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 11 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 056/02/2003 ZK dne 31. 3. 2003. Na základě zápisu o odevzdání a převzetí byla výše uvedená stavba krajem Vysočina od zhotovitele převzata. Současně proběhlo zaměření skutečného provedení stavby silnice a následné vyhotovení geometrických plánů. Z geometrického plánu pro k. ú. Nové Veselí je zřejmé, že sdružený objekt Landžavského rybníka, resp. výpusť byla částečně postavena mimo pro tuto stavbu vykoupený pozemek. Důvodem postavení výpusti mimo vykoupený a projektem k tomuto účelu označený pozemek bylo nepřesné zaměření kanalizačního potrubí před zahájením stavby, do kterého se výpusť následně zaúsťovala. Aby byl uveden do souladu skutečný stav se stavem vedeným v katastru nemovitostí, navrhuje OM provést směnu výpustí zastavěné části pozemku za pozemek původně vykoupený, avšak stavbou výpusti nezastavěný.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje bezúplatně převést do vlastnictví Milady Krejzové, bytem Nové Veselí 94 pozemek dle GPL č. 483-2004052/2004 označený jako par. č. 908/18 ostatní plocha silnice o výměře 99 m2 v k.ú. Nové Veselí a zároveň doporučuje přijmout nabídku Milady Krejzové k bezúplatnému převodu pozemku zastavěného stavbou sdruženého objektu Landžavského rybníka, resp. výpustí dle GPL č. 483-2004052/2004 označeného jako par.
č. 908/29 ostatní plocha silnice o výměře 108 m2. Tím by došlo ke směně pozemků.
Protože kraj Vysočina získá ze směny majetkový prospěch, OM navrhuje, aby v případě schválení směny připadla úhrada daně z převodu nemovitostí pouze na kraj Vysočina.
Záměr bezúplatné směny dle geometrického plánu č. 483-2004052/2004 pozemku
par. č. 908/18 o výměře 99 m2 v k. ú. Nové Veselí za pozemek par. č. 908/29 o výměře 108 m2 v k.ú. Nové Veselí byl zveřejněn od 21. 12. 2004 do 24. 1. 2005.
Návrh usnesení předpokládá schválit navrženou směnu.

Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 1495/39/2004/RK schválila zveřejnění záměru bezúplatné směny výše uvedených pozemků a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje schválit bezúplatnou směnu dle geometrického plánu č. 483-2004052/2004 pozemku par. č. 908/18
o výměře 99 m2 v k.ú. Nové Veselí ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 908/29 o výměře 108 m2 v k.ú. Nové Veselí ve vlastnictví Milady Krejzové, bytem Nové Veselí 94.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bezúplatnou směnu dle geometrického plánu č. 483-2004052/2004 pozemku par. č. 908/18 o výměře 99 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 908/29 o výměře 108 m2 v k. ú. Nové Veselí ve vlastnictví Milady Krejzové, bytem Nové Veselí 94.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz