Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-45

ZK-01-2005-45.doc  ZK-01-2005-45pr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-01-2005-45
NázevPřijetí daru pozemku od ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina je na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnice III/03811 vedoucí mimo jiné v katastrálním území Mírovka. Touto silnicí je zastavěn také pozemek par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice o výměře 669 m2.
Uvedený pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 60000 pro k. ú. Mírovka ve vlastnictví ČR
a v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha.
Vzhledem k tomu, že pozemek je zastavěn silnicí, je žádoucí sjednotit vlastníka pozemku a stavby silnice. V květnu r. 2003 kraj požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod tohoto pozemku, neboť se domníváme, že je splněna podmínka pro bezúplatný převod, kterou je veřejný zájem dle ustanovení § 22 odst. 1
z. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. V říjnu r. 2004 kraj "Úřadu" doložil požadovaný výpis usnesení rady kraje, kterým rada doporučila zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí pozemku par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice v k.ú. Mírovka do vlastnictví kraje Vysočina. V lednu 2005 předložil "Úřad" návrh smlouvy o bezúplatném převodu. V návrhu smlouvy jsou stanoveny podmínky, za kterých k bezúplatnému převodu může dojít. Jedná se o následující podmínky:
- nabyvatel se zavazuje, že o nabytou nemovitost bude řádně pečovat, bude ji po dobu 10 let užívat pouze ve veřejném zájmu jako příslušenství silnice,
- pokud se nabytá nemovitost stane před uplynutím této doby nepotřebná, zavazuje se nabyvatel, že ji písemně nabídne zpět do vlastnictví převodce, pokud převodce tuto nabídku neakceptuje ve lhůtě 6 měsíců, je nabyvatel oprávněn naložit s nabytou nemovitostí podle vlastního uvážení,
- dojde-li ze strany nabyvatele k porušení výše uvedených závazků, zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši zjištěné ceny majetku v době převodu.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice o výměře 669 m2 v k. ú. Mírovka z důvodu jeho zastavění silničním tělesem silnice III/03811. Bezúplatnost převodu vyplývá ze skutečnosti, že požadovaný pozemek tvoří silniční příkop, který je dle ustanovení § 12 odst. 1, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, součástí silnice. Splnění podmínky bezúplatného převodu, tj. veřejného zájmu, je dle názoru OM dáno již definicí silnice, kde se uvádí, že se jedná o veřejně přístupnou komunikaci určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Podmínky, za kterých má být uvedený pozemek do vlastnictví kraje převeden, je možné dle názoru OM přijmout, neboť se jedná o silniční pozemek, který nemůže být využit k jiným účelům.
Návrh usnesení předpokládá schválení bezúplatného nabytí pozemku do vlastnictví kraje za stanovených podmínek a dále schválení dodatku Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, kterým se pozemek svěří do správy organizace.

Stanoviska
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* bezúplatné nabytí pozemku par. č. par. č. 1036/3 - ost. plocha, silnice o výměře 669 m2
v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek
- nabyvatel se zavazuje, že o nabytou nemovitost bude řádně pečovat, bude ji podobu
10 let užívat pouze ve veřejném zájmu jako příslušenství silnice;
- pokud se nabytá nenovost stane před uplynutím této doby nepotřebná, zavazuje se nabyvatel, že ji písemně nabídne zpět do vlastnictví převodce, pokud převodce tuto nabídku neakceptuje ve lhůtě 6 měsíců, je nabyvatel oprávněn naložit s nabytou nemovitostí podle vlastního uvážení;
- dojde-li ze strany nabyvatele k porušení výše uvedených závazků, zavazuje se nabyvatel za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši zjištěné ceny majetku v době převodu;
* dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz