Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-34

ZK-01-2005-34.doc  ZK-01-2005-34pr1.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-01-2005-34
NázevPřevod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový obdržel od manželů Josefa a Nataši Vincencových žádost o odkoupení části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 1066/1 o výměře cca 180 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. V žádosti uvádějí, že by pozemek využili pro vybudování druhého výjezdu od jejich domu na silnici Světlá - Josefodol.
S požadavkem žadatelů bylo seznámeno město Světlá nad Sázavou a zároveň byl učiněn dotaz, zda by tento pozemek samo nemohlo využít pro své potřeby. Na dotaz reagovalo město tím, že podalo žádost o bezúplatný převod celého pozemku vedeného ve ZE-EN par. č. 1066/1 o výměře 485 m2. Nabytí pozemku bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města usnesením č. 051/2004. Podle sdělení města je pozemek v současné době již využíván k veřejně prospěšným účelům jako veřejná zeleň a tento účel užívání bude zachován i v budoucnosti. Záměr kraje darovat městu Světlá nad Sázavou pozemek byl ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, zveřejněn ve dnech
12. 11. až 13. 12. 2004 na úřední desce.
Pozemek je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byl svěřen do správy příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je veden pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví 216.

Návrh řešení

Odbor majetkový s ohledem na výše uvedené a na příslušné ustanovení článku II. odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina navrhuje celý pozemek ve ZE - EN 1066/1 bezúplatně převést do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. U města bude nadále plnit funkci zatravněného veřejného prostranství a město, pokud si to manželé Vincencovi budou přát, jim samozřejmě umožní po tomto pozemku druhý přístup k jejich domu.
Převáděný pozemek hraničně navazuje na silniční pozemek zastavěný silnicí II/347 a není v evidenci majetkového správce veden jako silniční pozemek. Pro potřeby stávajícího vlastníka a majetkového správce je nepoužitelný a zbytný.
Návrh usnesení předpokládá schválit darování pozemku ZE -EN par. č. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou a dodatek zřizovací listiny SÚS Havlíčkův Brod.
Stanoviska

Usnesením 1347/36/2004/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru kraje darovat městu Světlá nad Sázavou pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou a doporučila
zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou městu Světlá nad Sázavou.
Kladné stanovisko vydané SÚS Havlíčkův Brod k převodu pozemku.
S převodem souhlasí odbor dopravy a silničního hospodářství.
Přijetí daru pozemku ve ZE-EN par.č. 1066/1 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou schválilo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou usnesením 051/2004 dne 15. 9. 2004.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN)
par. č. 1066/1 o výměře 485 m2 v k. ú. a obci Světlá do vlastnictví města Světlá nad Sázavou
* dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-34, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz