Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2005, které se bude konat dne 15.02.2005 v 11.00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. /2004
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti rady kraje
4. Informace o činnosti krajského úřadu
5. Rezignace člena zastupitelstva kraje
6. Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
7. Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
8. Žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci
9. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina
10. Návrh systémové podpory obcím a dobrovolným svazkům obcí, které využijí k přezkoumání svého hospodaření auditora
11. Financování projektu ROWANet
12. Převod pozemku včetně pozemní komunikace v k. ú. Milíkov do vlastnictví obce Černá
13. Darování pozemku v k. ú. a obci Jihlava
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
15. Darování pozemku pod silnicí v k.ú. a obci Josefov u Rožné
16. Darování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš
17. Výkup pozemků v k. ú. Kostelecký Dvůr a obci Cejle
18. Darování pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
19. Darování pozemku v k .ú. a obci Štěpkov
20. Darování pozemků v k. ú. a obci Třešť
21. Výkup pozemku v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
22. Darování pozemku v k. ú. a obci Výčapy
23. Nabytí pozemků pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I" změna usnesení
24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
25. Prodej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
26. Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK
27. Výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná
28. Výkup pozemků v k. ú. a obci Dolní Libochová
29. Převod správy pozemku v k. ú. a obci Ujčov
30. Bezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba"
32. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
33. Výkup a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
34. Převod pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
35. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Správa a údržba silnic Třebíč
36. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
37. Směna pozemků v k. ú. Nové Veselí
38. Darování pozemku v k. ú. Polesí u Počátek a obci Polesí
39. Bezúplatný převod nemovitého majetku Statutárnímu městu a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s.
40. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
41. Převod silnice III/35733 městu Bystřice nad Pernštejnem
42. Výkup pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
43. Prodej pozemku v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov
44. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice
45. Přijetí daru pozemku od ČR -Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod
46. Darování pozemku v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, obec Hněvkovice
47. Darování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec, zrušení usnesení 170/03/2004/ZK
48. Darování a přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnice nad Sázavou
49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova, k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
50. Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
51. Darování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice
52. Prodej pozemku v k. ú. a obci Řehořov
53. Darování silnice III/03723 obci Radenice
54. Prodej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
55. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
56. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje
57. Bezúplatné nabytí nemovitostí od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Ledeč nad Sázavou
58. Žádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku
59. Územní energetická koncepce kraje Vysočina
60. Projekt kraje do opatření 3.3 SROP
61. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
62. Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
63. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska
64. Grantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
65. Nominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
66. Převod části finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje k dotacím na drobné vodohospodářské ekologické akce
67. Hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
68. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
69. Poskytnutí finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina na zpracování aktuální analýzy rizika staré ekologické zátěže bývalého závodu Humpoleckých strojíren
70. Žádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice
71. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2005
72. Finanční prostředky pro organizátory soutěží a přehlídek v roce 2005
73. Podpora převodu zřizovatelských kompetencí ke speciálním školám, domům dětí a mládeže, podpora obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
74. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OPRLZ
75. Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
76. Dotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel
77. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
78. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2
79. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola textilní, Jihlava - Helenín, Hálkova 42
80. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
81. Změny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden
82. EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu
83. Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
84. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení a použití kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK
85. Darování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím
86. Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
87. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
88. FOND VYSOČINY - rozdělení prostředků FV pro rok 2005
89. FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
90. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2005
91. Návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005
92. FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
93. Přesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina"
94. Rozprava členů zastupitelstva


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz