Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-18

ZK-01-2005-18.doc  ZK-01-2005-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-01-2005-18
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemku par. č. 825 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou. Jedná se o silniční pozemek silnice III/4056.
Rada kraje souhlasila usnesením č. 300/11/2003/RK ze dne 1. 4. 2003 se stavbou autobusových zastávek, chodníků a zastávkových pruhů na tomto pozemku. Obec Rokytnice nad Rokytnou nyní dohotovila stavbu chodníku, nechala tuto stavbu zaměřit GP a obrátila se na kraj Vysočina se žádostí o darování tímto chodníkem zastavěných pozemků par. č. 825/2 - ost. pl., jiná pl. o výměře 128 m2 a 825/3 - ost. pl., jiná pl. o výměře 98 m2, odměřené geometrickým plánem z původního pozemku par. č. 825, všechny v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou.
Záměr darování chodníkem zastavěné části výše uvedeného pozemku par. č. 825 byl zveřejněn na úřední desce kraje Vysočina od 3. 4. 2003 do 5. 5. 2003.

Návrh řešení

OM doporučuje pozemky zastavěné chodníkem obci darovat a sjednotit tak vlastnictví pozemku a stavby. Návrh na darování pozemků je v souladu se Čl. II Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - obec pozemek využila pro veřejně prospěšnou stavbu.
Návrh usnesení předpokládá schválit darování pozemku obci a dodatku zřizovací listiny, kterým bude pozemek vyjmut ze správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0008/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 825/2 - ost. pl., jiná pl. o výměře 128 m2 a 825/3 - ost. pl., jiná pl. o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou dle geometrického plánu č. 293-8724/2004 obci Rokytnice nad Rokytnou.
S kolaudací stavby chodníků vyslovila souhlas SÚS Třebíč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemků par. č. 825/2 - ost. pl., jiná pl. o výměře 128 m2 a 825/3 - ost. pl., jiná pl. o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou dle geometrického plánu č. 293-8724/2004 obci Rokytnice nad Rokytnou;
* dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu
ZK-01-2005-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz