Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-93

ZK-01-2005-93.doc  ZK-01-2005-93pr1.tif  ZK-01-2005-93pr2.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíZK-01-2005-93
NázevPřesun finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina"
Zpracoval: J. Moudrá
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problému

Jedním z šesti opatření Programu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko (dále jen "program") je technická pomoc. Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementace, monitoringu, kontroly a propagace programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro konečné příjemce.
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále "MMR ČR") byla pro česko - rakouskou část programu na každý kraj alokována částka ve výši 4 500 EUR (tj. 142 290 Kč; kurz EUR daný MMR ČR k přepočtu je 31,62 Kč) - příloha č. 1. Tato částka činí max. 75 % celkových uznatelných nákladů projektu, které budou hrazeny z prostředků Evropských společenství. Zbývajících 25 % celkových uznatelných nákladů projektu, což je 1 500 EUR (tj. 47 430 Kč), bude hrazeno z rozpočtu kraje Vysočina. Celkový rozpočet projektu je 6 000 EUR
(tj. 189 720 Kč). Dle pokynů MMR ČR mohou být poskytnuté prostředky využity výhradně na aktivity spojené s publicitou a informovaností o programu.
Projekt je nutné nejdříve předfinancovat z rozpočtu kraje Vysočina. Po předložení vyúčtování projektu bude 75 % celkových uznatelných nákladů projektu kraji zpětně proplaceno z prostředků EU. Projekt je koncipován jako dvouletý, tzn. v roce 2005 bude na aktivity spojené s publicitou k dispozici 50 % prostředků, tj. 94.860 Kč, a stejná částka bude k dispozici i pro rok 2006.
V rámci projektu budou uspořádány konference, semináře a vydány informační materiály.

Návrh řešení

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 11. 2005 schválila usnesením č. 1478/38/2004/RK znění obsahu projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" - znění projektu je přílohou č. 2 tohoto materiálu a předložení tohoto projektu na MMR ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Dále rada kraje doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit přesun finančních prostředků ve výši 189 720,- Kč z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" a to v době reálné potřeby čerpání těchto prostředků a převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu strategických rezerv po jejím připsání na účet kraje.
Projekt "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina" byl dne 13. 12. 2004 schválen Řídícím výborem programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko a doporučen k financování.
Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* přesun finančních prostředků ve výši 189 720,- Kč z Fondu strategických rezerv na účet určený k financování projektu "Realizace informační kampaně pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko v kraji Vysočina", a to v době reálné potřeby čerpání těchto prostředků;
* převod příslušné části podpory ze strukturálních fondů zpět do Fondu strategických rezerv po jejím připsání na účet kraje.
Odpovědnost Oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz