Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-05

ZK-01-2005-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-01-2005-05
NázevRezignace člena zastupitelstva kraje
Zpracoval: M. Jakoubková, I. Šteklová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problému

Dne 18. ledna 2005 obdržel hejtman kraje písemné oznámení o odstoupení pana RNDr. Petra Pospíchala, bytem Legionářů 8, 586 01 Jihlava z funkce člena Zastupitelstva kraje Vysočina.
Náhradníkem, dle § 43 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), je pan Ing. Josef Vašíček, bytem Šubrtova 3299, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh řešení

Dle § 49 zákona náhradník získává mandát člena zastupitelstva kraje dnem bezprostředně následujícím po dni, v němž zanikl mandát člena zastupitelstva kraje, za něhož náhradník nastupuje. Mandát člena zastupitelstva kraje, tedy pana Ing. Josefa Vašíčka, vznikl dnem
19. 1. 2005.
Dle § 52 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

* * Zastupitelstvo kraje
stanovuje
19. leden 2005, jako den, od kterého se poskytuje odměna Ing. Josefu Vašíčkovi, novému členovi zastupitelstva kraje.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz