Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-58

ZK-01-2005-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-01-2005-58
NázevŽádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku
Zpracoval P. Kolář
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Obec Pucov se obrátila dopisem ze dne 16. 12. 2004 na kraj Vysočinu se žádostí o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu obce. Dle žádosti a předložené dokumentace jsou náklady stavby stanoveny na 186 000,- Kč. Dle telefonického sdělení starosty obce by obci stačila dotace na nákup materiálu, protože se předpokládá svépomocné provedení stavebních prací.
Návrh řešení

Rozpočet kraje Vysočina nepočítá s dotacemi obcím na úhradu jejich provozních nebo investičních nákladů. OM je názoru, že v daném případě není splněno žádné z kritérií stanovených "Kritérii pro posuzování žádostí obcí o dotace nebo půjčky" schválených zastupitelstvem kraje usnesením 130/06/2002/ZK. Obec má možnost požádat o dotaci na tuto akci z Programu obnovy venkova. Starosta obce však sdělil, že tohoto programu chce obec využít při úpravě místních komunikací.
Vzhledem k výše uvedenému návrh předpokládá zamítnout žádost o dotaci.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0089/04/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Pucov o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu obce.
Dle stanoviska odboru regionálního rozvoje je možné žádat ta tuto akci dotaci z Programu obnovy venkova. V současné době není možné získat dotaci na tuto akci z Fondu Vysočiny, ale není vyloučeno, že v průběhu roku nebude vhodný grant projednáván.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Pucov o poskytnutí mimořádného příspěvku na výstavbu sociálního zařízení ve sportovním areálu obce
ukládá
krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz