Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-63

ZK-01-2005-63.doc  ZK-01-2005-63pr1.tif  ZK-01-2005-63pr2.tif  ZK-01-2005-63pr3.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-01-2005-63
NázevŽádost o podporu investiční a rozvojové aktivity sdružení Rozvoj Třebíčska
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problému

V roce 2002 zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") schválilo samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny, který má za úkol postupně iniciovat realizaci projektů měst, obcí a dalších subjektů z Vysočiny, které pomáhají realizovat Program rozvoje kraje. Pro větší a významnější projekty se ale dá Fond Vysočiny použít pouze jako iniciační podpora pro přípravu vlastních projektů, dokumentace, studií proveditelnosti a podobně. Vlastní realizace takových rozsáhlejších aktivit však leží mimo možnosti Fondu. V minulých letech podpořilo zastupitelstvo některé projekty nad regionálního charakteru - např. výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem v Jihlavě nebo Západomoravskou vysokou školu v Třebíči.
V prosinci roku 2004 se prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje na zastupitelstvo obrátilo zájmové sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska s žádostí o přímou podporu projektu , který má nad regionální charakter. Jedná se o projekt Podnikatelský a výzkumný inkubátor (příloha ZK-01-2005-63, př. 3), jehož hlavním posláním je částečně eliminovat bariéry, které brání rozvoji podnikání v regionu - nedostatek vhodných prostor a vysoké náklady na jejich vybudování či pronájem, nedostatek informací z oblasti malého podnikání, nedostatek informací o poptávce a možnostech odbytu, absence kvalifikovaného poradenství a servisu pro začínající podnikatele a to v oblasti, která patří mezi strukturálně a ekonomicky slabé regiony postižené negativními dopady, které byly způsobeny především restrukturalizací místního průmyslu a zemědělství. Oblast trpí dlouhodobou nezaměstnaností, výrazně převyšující krajský a celorepublikový průměr. Projekt je inovační nejen svým pojetím, ale i skutečností, že se sdružilo 8 subjektů do sdružení Rozvoj Třebíčska (výpis z registru příloha ZK-01-2005-63, př. 1) a vznikl tak velký integrovaný projekt s dopadem na velké území. Ve sdružení jsou členy následující subjekty: Město Třebíč, Město Moravské Budějovice, Město Náměšť nad Oslavou, Město Hrotovice, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Město Jemnice, Obec Okříšky a Západomoravská vysoká škola Třebíč. Vlastními investory realizace projektu jsou pouze uvedená města o obec.
Návrh řešení

K žádostem tohoto typu zaujalo zastupitelstvo systémový přístup. Každá taková pomoc by měla být hodnocena nejprve z hlediska regionálního významu. Pokud tento význam není dominantní, popřípadě schází vůbec, nemá smysl se investiční aktivitou obce či města
z hlediska rozvoje kraje zabývat. Touto otázkou se zabýval Odbor regionálního rozvoje
a konstatoval, že rozvojový potenciál tohoto projektu je velmi vysoký a realizace projektu přinese výrazně lepší podmínky pro začínající či malé podnikatelské subjekty. Integrovaný projekt svým charakterem a lokalizací, v sedmi městech a obcích okresu Třebíč, velmi výrazně překračuje charakter lokálního projektu. Projekt je realizován v regionu Třebíčska, který je zařazený usnesením Vlády ČR č. 722/2003 mezi hospodářsky slabé regiony. ORR posoudil i míru většího finančního zatížení členů sdružení, která byla způsobena nepřiměřeně dlouhou dobou, která proběhla od předložení projektu dne 15.10.2001 do programu Phare CBC 2002 a schválení výběru dodavatele září 2004 ze strany Delegace Evropské komise. Změny v cenách stavebních a materiálových dodávek a zvýšení DPH neměla města a obce
u takto rozsáhlého projektu možnost, vzhledem k nezvykle dlouhé lhůtě procesu hodnocení, předpokládat. Odbor regionálního rozvoje konstatoval, že podpora by měla být poskytnuta pouze na vlastní realizaci projektu, jeho investiční část, týkající se výstavby a rekonstrukčních prací prostor inkubátorů a výzkumného a poradenského centra.
Druhá zásada, která by měla být naplněna, je podíl vlastních prostředků žadatele. Pokud by tento podíl byl menší než například 50%, potom se jedná spíše o aktivitu kraje, než o aktivitu samotného žadatele. Podle této zásady je navrhována výše podpory kraje. Požadovaná podpora ve výši 5 mil. Kč se týká příspěvku na české kofinancování, které činí
celkem 30,6 mil. Kč, což představuje procentuelní výši podpory 16,3% z celkových vlastních nákladů vkládaných městy a obcí na kofinancování projektu.
Třetí zásadou by mělo být vytvoření mechanismu, který by zaručil, že vynaložené prostředky kraje budou využity k realizaci projektu. Bylo by nešťastné řešit případné spory mezi krajem a žadatelem, zda byly prostředky použity skutečně na daný účel, nebo, i když byly správně použity, projekt se nepodařilo realizovat. Tato zásada je uplatněna formou příspěvku po úspěšné realizaci.
Sdružení obcí Rozvoj Třebíčska žádá, prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje zastupitelstvo (příloha ZK-01-2005-63, př. 2), o podporu realizace projektu Podnikatelský
a výzkumný inkubátor, který v sobě zahrnuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení 7-mi objektů podnikatelských inkubátorů, 1 objektu poradenského a výzkumného centra. Celkové náklady jsou odhadovány na 72,3 mil Kč, a vyplývají z výsledku Otevřené veřejné zakázky, a to z vítězné nabídky na dodávku díla. Finanční memorandum z programu CBC Phare 2002 činí 41,7 mil Kč a vlastní náklady obcí činí 30,6 mil Kč. Dokončení projektu je plánováno do konce roku 2005. Sdružení obcí Rozvoj Třebíčska žádá od kraje Vysočina o příspěvek na spolufinancování českého podílu (30,6 mil. Kč), ve výši 5 mil. Kč.
Tuto žádost projednala rada kraje na svém zasedání dne 1. února 2005 a usnesením číslo 0178/06/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska.
Stanoviska

Odbor regionální rozvoje navrhuje vyčlenit z Fondu strategických rezerv, částku 5 mil. Kč a převést ji do rozpočtu kraje, kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj za účelem poskytnutí investičního příspěvku Sdružení Rozvoj Třebíčska na realizaci projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální disponibilní zdroje Fondu strategických rezerv jsou ve výši 179 982 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* poskytnutí dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska jako příspěvek na kofinacování realizace investičního projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor ve výši 5 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů po ukončení realizace projektu na základě předložených dokumentů;
* převod finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje, kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 - Územní rozvoj, ORJ 9000 za účelem poskytnutí investiční dotace Sdružení Rozvoj Třebíčska na realizaci projektu Podnikatelský a výzkumný inkubátor.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje a ekonomický odbor
Termín rok 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz