Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-86

ZK-01-2005-86.doc  ZK-01-2005-86pr1.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-01-2005-86
NázevDodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval H. Kolouchová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problému

Zřizovací listina Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, k níž kraj vykonává funkci zřizovatele, byla schválena zastupitelstvem na jeho zasedání dne
31. 3. 2003 usnesením č. 074/02/2003/ZK a byla změněna čtyřmi pozdějšími dodatky zejména v souvislosti s transformací zdravotnického záchranné služby. V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listina mimo jiné obsahuje vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti a vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy.
Hlavním účelem organizace konkrétně dle aktuálního znění zřizovací listiny je poskytovat odbornou přednemocniční neodkladnou péči, řídit nasazení letecké záchranné služby, organizovat ve spádovém území kraje Vysočina některé specializované činnosti a poskytovat lékařskou službu první pomoci (dále jen "LSSP"). Od 1. 1. 2005 však již LSPP Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina není zajišťována (smluvní vztahy byly ukončeny) a tomuto stavu je třeba přizpůsobit zřizovací listinu.

Návrh řešení

Předkládáme proto zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina tak, jak je obsažen v příloze č. 1 materiálu ZK-01-2005-86. Tento dodatek vypouští z hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace poskytování LSPP.
Další úprava zahrnutá v dodatku ke zřizovací listině se týká převedení činnosti, jež dosud byla uvedena jako doplňková (tj. zdravotní zajištění při sportovních a kulturních akcích a školení veřejnosti o první pomoci a základech resuscitace), do činnosti hlavní. Tato činnost byla s účinností od 1. 10. 2004 výslovně svěřena jako doplňková, jelikož se jedná o činnost spíše okrajovou. Stávající právní úprava jednoznačná kritéria pro odlišení nestanoví. Po konzultacích s pracovníky finančního úřadu však nyní volíme takový přístup, kdy doplňkovou činností bude napříště chápána již jen činnost vykonávaná na základě živnostenského listu a ve své podstatě zisková. O tuto změnu požádala rovněž sama organizace (která dosud o této činnosti účtuje jako o hlavní), aby tuto činnost nemusela sledovat účetně odděleně. Navrhujeme zpětnou účinnost této změny k 1. 10. 2004.
Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválení předloženého znění dodatku č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace.


Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 0173/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2005-86, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín do 20 dnů od schválení zaslat dodatek příspěvkové organizaci
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz