Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-85

ZK-01-2005-85.doc  ZK-01-2005-85pr1.xls  ZK-01-2005-85pr2.xls  ZK-01-2005-85pr3.xls  ZK-01-2005-85pr4.xls
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-01-2005-85
NázevDarování movitého majetku sloužícího k zajištění lékařské služby první pomoci obcím
Zpracoval: H. Kolouchová, D. Buřičová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problému

Organizaci a úhradu lékařské služby první pomoci (dále též "LSPP") zabezpečují v územním obvodu kraje Vysočina orgány pověřených obcí, jež uzavírají smlouvy s konkrétními zdravotnickými zařízeními. Tento postup kraje při zabezpečení LSPP rada kraje i pro rok 2005 schválila svým usnesením č. 0068/03/2005/RK ze dne 11. 1. 2005.
Lékařská služba první pomoci zůstala v případě měst Třebíč, Moravské Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí ještě do konce roku 2004 součástí činnosti Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, která byla rovněž správcem užívaného majetku. Od 1. 1. 2005 však již organizace tuto činnost nevykonává, LSPP je oddělena od zdravotnické záchranné služby (dále též "ZZS") - v rámci procesu transformace ZZS byla tato skutečnost schválena zastupitelstvem kraje. Je vhodné pro kontinuální pokračování této služby a započetí činnosti LSPP u jiných subjektů převést majetek, který dosud LSPP užívala a není využitelný v rámci sloučené Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, na příslušnou obec, která tuto službu pro občany zajišťuje a která o převod tohoto majetku projevila zájem.
LSPP poskytuje jiný druh přednemocniční zdravotní péče než ZZS a je financována především ze dvou zdrojů. Od obcí s využitím dotace od kraje a dále od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných výkonů.
Od roku 2003 poskytuje kraj Vysočina vybraným městům prostředky na zajištění LSPP. I v roce 2005 se výše této dotace nezmění a kraj stejně tak jako v předchozích letech převede prostředky do rozpočtu příslušného města. Celková výše finančních prostředků vyčleněných na LSPP, která zůstává ve stejné výši jako v letech předcházejících, bude rozdělena na jednotlivé spádové oblasti v rámci kraje podle počtu obyvatel v dané spádové oblasti. V návaznosti na zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, dochází ke změně výše částky na jednoho obyvatele dané spádové oblasti, a to z původních cca 63,- Kč na 64,- Kč. Částka se obsahově nemění, zahrnuje finanční prostředky k zabezpečení všech typů lékařské služby první pomoci.
LSPP zabezpečuje lékařské ošetření v případech náhle vzniklého onemocnění či náhlého zhoršení zdravotního stavu, a to pokud nedochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví či života; v podstatě nahrazuje činnost praktických lékařů mimo ordinační hodiny. Ti sice dostávají kapitační platby (platba na osobu - pacienta vedeného v evidenci u lékaře), ale neposkytují "kapitační péči" a nestarají se přiměřeně mimo svoje ordinační hodiny o své nemocné pacienty.
ZZS naproti tomu poskytuje zdravotnickou pomoc v situacích, kdy k bezprostřednímu ohrožení zdraví či života dochází, v žádném případě nemůže suplovat LSPP, např. jako tzv. "lepší LSPP", a zabývat se například chřipkovou epidemií, teplotami pacientů, průjmy a zdlouhavě vyšetřovat pacienty a předepisovat jim léky. ZZS musí být trvale připravena k okamžitým zásahům. Jestliže vezmeme v úvahu i cenu 1 km jízdy plně vybavené sanitky ZZS, pak nemůže LSPP nahrazovat ani z důvodů podstatně dražší služby.
Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schválit:
- darování movitého majetku o celkové pořizovací hodnotě 215.561,90,- Kč městu Velké Meziříčí,
- darování movitého majetku o celkové pořizovací hodnotě 121.499,90,- Kč městu Bystřice nad Pernštejnem,
- darování movitého majetku o celkové pořizovací hodnotě 115.073,95,- Kč městu Třebíč,
- darování movitého majetku o celkové pořizovací hodnotě 112.015,- Kč městu Moravské Budějovice.

V případě výše uvedených měst se jedná o darování věcí v celkové hodnotě nad 100 000 Kč, které jsou využívány ve prospěch lékařské služby první pomoci a které bezprostředně souvisejí s touto činností. Rozhodování o těchto úkonech je tudíž dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona o krajích vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
Seznamy darovaného majetku jsou uvedeny v příloze 1 až 4 materiálu ZK-01-2005-85. Předmětem darování nejsou zásoby (léky apod.), nabyté vlastní činností Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Návrh předpokládá uzavření darovacích smluv mezi krajem a uvedenými městy.

Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 0172/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování movitého majetku dle přílohy č. 1 až 4 materiálu ZK-01-2005-85 jednotlivým městům.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 1 městu Velké Meziříčí;
* v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 2 městu Bystřice nad Pernštejnem;
* v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 3 městu Třebíč;
* v souladu s ust. § 628 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, darování movitého majetku dle materiálu ZK-01-2005-85, př. 4 městu Moravské Budějovice.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz