Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-49

ZK-01-2005-49.doc  ZK-01-2005-49pr1.doc  ZK-01-2005-49pr2.doc  ZK-01-2005-49pr3.doc  ZK-01-2005-49pr3upr1.doc  ZK-01-2005-49pr4.doc  ZK-01-2005-49pr4upr1.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-01-2005-49
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova, k. ú. Pelhřimov a obci Pelhřimov
Zpracoval: M. Jaroš
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stala vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měly příslušnost hospodařit bývalé státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový obdržel od Správy a údržby silnic Pelhřimov žádosti o majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1333 a pod chodníky okolo této komunikace
v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov a v k. ú. a obci Pelhřimov.
K žádosti v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova dodala SÚS Pelhřimov geometrický plán č. 130-39/2001 ze dne 25. 3. 2001. Na jeho základě se zjistilo, že silnicí III/1333 jsou mimo jiné zastavěny pozemky par. č. 717/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 610 m2 a par. č. 717/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2, které jsou ve vlastnictví města Pelhřimov.
Dle vyjádření SÚS byla silnice na pozemku par. č. 708/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 705 m2 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČSR ze dne
13. 1. 1983, č.j. SD/21-224/1983 vyřazena ze silniční sítě. SÚS navrhuje převod tohoto pozemku městu Pelhřimov.
K žádosti v k. ú. Pelhřimov dodala SÚS Pelhřimov geometrický plán č. 2970-285/2004 ze dne 26. 9. 2004. Na jeho základě se zjistilo, že silnicí III/1333 jsou mimo jiné zastavěny pozemky par. č. 1401/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 a par. č. 1512/9 - trvalý travní porost o výměře 8 m2, které jsou ve vlastnictví města Pelhřimov.
SÚS dále navrhuje v k. ú. Pelhřimov darovat městu Pelhřimov pozemky par. č. 3371/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2, par. č. 3372/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a par. č. 3372/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 74 m2, které jsou zastavěné chodníky ve vlastnictví města.
Usnesením č. 0021/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 schválila rada kraje zveřejnění záměru darování pozemku par. č. 708/2 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov a pozemků par. č. 3371/4 a par. č. 3372/2 a par. č. 3372/3 v k. ú. a obci Pelhřimov na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru bylo zahájeno dne 13. 1. 2005 a ukončeno bylo dne 13. 2. 2005. V průběhu zveřejnění se žádný další zájemce nepřihlásil.
Stejným usnesením souhlasila Rada kraje se zahájením jednání s městem Pelhřimov o přijetí daru pozemků par. č. 717/1, par. č. 717/4 v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov a pozemků par. č. 1401/11 a par. č. 1512/9 v k. ú. a obci Pelhřimov.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje provést majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků tak, jak navrhuje SÚS Pelhřimov. Po jednání s městem Pelhřimov je navrhované majetkoprávní vypořádání odsouhlaseno. Převod dalších pozemků ve vlastnictví města Pelhřimov v celkové výměře 11 106 m2, o jejichž darování kraj město požádal a které se nacházejí přímo v areálu SÚS Pelhřimov není zatím dohodnut.
Převodem výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků jimi zastavěných.
Návrh předpokládá schválení vzájemného darování pozemků a dodatků zřizovacích listin, kterými bude upraven rozsah pozemků ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Stanoviska

Usnesením č. 0021/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje mj. schválit vzájemné darování výše uvedených pozemků mezi krajem Vysočina a městem Pelhřimov.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemku par. č. 708/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 705 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;
* darování dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 3371/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2, par. č. 3372/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 a par. č. 3372/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 74 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;
* přijetí daru dle geometrického plánu č. 130-39/2001 pozemků par. č. 717/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 610 m2 a par. č. 717/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2, v k. ú. Skrýšov u Pelhřimova a obci Pelhřimov od města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;
* přijetí daru dle geometrického plánu č. 2970-285/2004 pozemků par. č. 1401/11 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2 a par. č. 1512/9 - trvalý travní porost o výměře 8 m2, v k. ú. a obci Pelhřimov od města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;
* Dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-49, př. 1;
* Dodatek č. 70 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-49, př. 2;
* Dodatek č. 71 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-49, př. 3;
* Dodatek č. 72 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-49, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červenec 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz